Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 1274/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1273/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2017 roku na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 1272/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2017 roku na materiały promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1271/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego konferencji „Porozmawiajmy o Zespole Downa"

Uchwała nr 1270/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1269/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1268/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1267/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1266/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1265/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi

Uchwała nr 1264/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. opracowania aktualizacji audytu i Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1263/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda"

Uchwała nr 1262/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Przypusta - Gmina Brójce, Kazimierzów - Gmina Koluszki, Głuchów - Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1261/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych dotyczących zamieszczenia reklam firm w wydawanym Folderze Promocyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1260/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom"

Uchwała nr 1259/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu X Turnieju Tenisa Stołowego - Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza.

Uchwała nr 1258/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1257/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i parkowania na parkingu strzeżonym wykonawcy

Uchwała nr 1256/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa"

Uchwała nr 1255/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1254/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1253/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1252/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, położonej w Koluszkach, obręb 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 526/7, na rzecz Gminy Koluszki

Uchwała nr 1251/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działki położone w gminie Nowosolna, obręb Kalonka, oznaczone w ewidencji gruntów nr 113/10 o pow. 0,0868 ha, nr 113/11 o pow. 0,0332 ha oraz nr 113/12 o pow. 0,0024 ha oraz zatwierdzenia projektu umowy użyczenia działki nr 113/11 wraz z naniesieniami, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1250/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1249/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie wskazania imiennie reprezentantów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Uchwała nr 1248/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1247/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1246/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Powiatu Zgierskiego do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 1245/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych w 2016 r.

Uchwała nr 1244/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2017

Uchwała nr 1243/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1242/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1241/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2016

Uchwała nr 1240/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem częścią budynku związaną z wynajmem budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach przy ul. Korczaka 5.

Uchwała nr 1239/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2016 roku zamówieniach publicznych

Uchwała nr 1238/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzącego rodzinny dom dziecka w 2017 r.

Uchwała nr 1237/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów: Przypusta - Gmina Brójce, Kazimierzów - Gmina Koluszki, Głuchów - Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1236/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1235/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1234/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie akceptacji warunków porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Andrespol w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Andrespol publicznego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 1233/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację w 2017 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 - 2017 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1232/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy integracyjnej „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 1231/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1230/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Uchwała nr 1229/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku

Uchwała nr 1228/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w 2016 r.

Uchwała nr 1227/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego" w 2016 r.

Uchwała nr 1226/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Uchwała nr 1225/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2016 r.

Uchwała nr 1224/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w 2016 r.

Uchwała nr 1223/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1222/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1221/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1220/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1219/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w biegach narciarskich.

Uchwała nr 1218/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w 2017 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Uchwała nr 1217/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża - Wola Rakowa"

Uchwała nr 1216/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 5754/16633, oddanej w trwały zarząd I Liceum Ogólnokształcącemu im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3, na rzecz Gminy Koluszki

Uchwała nr 1215/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia osobie pełniącej obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją projektu pn. „Równy dostęp - lepsza przyszłość"

Uchwała nr 1214/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2016 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1213/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zlecania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Uchwała nr 1212/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1211/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (III)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1210/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (III)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1209/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

Uchwała nr 1208/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 1207/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1206/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1205/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1204/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „V Powiatowych Łowów na Lisy"

Uchwała nr 1203/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie upoważnienia Starosty Łódzkiego Wschodniego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1202/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki"

Uchwała nr 1201/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 1200/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1199/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2017

Uchwała nr 1198/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1197/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" w 2017 r.

Uchwała nr 1196/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana 61m ogrodzenia z bramą i furtką" w 2017 r.

Uchwała nr 1195/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka komina budynku gospodarczego" w 2017 r.

Uchwała nr 1194/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2017

Uchwała nr 1193/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Uchwała nr 1192/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda"

Uchwała nr 1191/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej"

Uchwała nr 1190/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania oprogramowania jednostkom organizacyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego objętych centralizacją podatku od towarów i usług (VAT)

Uchwała nr 1189/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania uprawnień Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia zamieszczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020

Uchwała nr 1188/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017

Uchwała nr 1187/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok

Uchwała nr 1186/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Uchwała nr 1185/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w 2017 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2315
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-24 08:51

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.lodzkiwschodni.pl/esp.html
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 600695
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-24 14:42

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl