Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

15.10.2019 - AiB.6743.Z65.2019
Zgłoszenie z dnia 11.10.2019 r. dotyczące rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Modra 24, Justynów, 95-020 Andrespol, nr ewid. dz. 862/3.

11.10.2019r. - AiB.K.6743.15.2019
Zgłoszenie z dnia 11.10.2019r. dotyczące budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w ul. Lipowej w miejscowości Borowo, działka nr ewid. 355/1, 357/1, 358, obr. Borowo I, gmina Koluszki.

08.10.2019 - AiB.6740.138.2019
Na podstawie  art. 72 ust.6  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/ zawiadamia się, że w dniu 26.09.2019 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego  Nr 534/2019 dla P 4 SP. Z O.O., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu urządzeń telefonii komórkowej PLAY o numerze LDW3330A w miejscowości Andrespol przy ul. Tuszyńskiej 5, działki nr ew. 215/3 i 410/58, gmina Andrespol.

02.10.2019r. - AiB.R.6743.Z15.2019
Zgłoszenie z dnia 02.10.2019r., dot. budowy linii kablowej nN YAKXS 4x240 mm² do złącz kablowych nr 1-4, działki nr ewid. 62/16, 62/17, 62/8, 61/7, 307/1, 56/3, w miejscowości Konstantyna, gm. Rzgów

02.10.2019r. - AiB.R.6743.Z14.2019
Zgłoszenie z dnia 02.10.2019r., dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 61/2 w miejscowości Konstantyna, gm. Rzgów.

02.10.2019 - AiB.6743.Z64.2019
Zgłoszenie z dnia 01.20.19 r. dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami  w ramach zagospodarowania terenów inwestycyjnych w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, nr ewid. dz. 427/5, 523/4, 434/4, 433/4, 430/4, 430/7, 429/18, 432/2, 429/20, 221/2.

01.10.2019 r. - AiB.R.6743.Z16.2019
Zgłoszenie z dnia 01.10.2019r., dot. budowy i przebudowy sieci gazowej n/c w miejscowości Gospodarz, działki nr ewid. 145/1, 180, gm. Rzgów, - etap I

01.10.2019r.-AiB.R.6743.Z13.2019
Zgłoszenie z dnia 01.10.2019.r, dot. budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa, dz. 434/6 w miejscowości Starowa Góra, gm. Rzgów.

27.09.2019 - AiB.6743.Z63.2019
Zgłoszenie z dnia 26.09.2019 r. dotyczące budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, słupków telekomunikacyjnego, przyłączy telekomunikacyjnych w rejonie ul. Gołygowskiej w Głuchowie oraz Ludowej i Zielonej w Wodzinie Prywatnym, gm. Tuszyn, nr ewid. dz. 287/6, 472/4 obręb Głuchów; nr ewid. dz. 270, 263 obręb Wodzin Prywatny.

25.09.2019 - AiB.6743.Z62.2019
Zgłoszenie z dnia 23.09.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 63 PE w ulicy Porzeczkowej w miejscowości Stare Skoszewy, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 192/2, 175/11, 175/7.

20.09.2019r. - AiB.K.6743.14.2019
Zgłoszenie z dnia 20.09.2019r. dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej w Gałkowie Dużym, działka nr ewid.1/2 ul. Wojska Polskiego, gmina Koluszki.

18.09.2019 - AiB.6743.Z61.2019
Zgłoszenie z dnia 17.09.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 w miejscowości Moskwa, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 54.

16.09.2019r.-AiB.R.6743.Z12.2019

Zgłoszenie z dnia 16.09.2019r., dotyczące budowy linii kablowej nN do złącz ZK2+2P, w miejscowości Czyżeminek, dz. nr ewid. 73/7, 73/2, gm. Rzgów.

12.09.2019 - AiB.6743.Z60.2019
Zgłoszenie z dnia 11.09.2019 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Stefanów, gm. Brójce, nr ewid. dz. 211/1, 211/2.

09.09.2019 - AiB.6743.Z59.2019
Zgłoszenie z dnia 05.09.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPA w ulicy Tuszyńskiej, Bocznej, Lnianej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 94, 6/1, 7/13.

29.08.2019 - AiB.6743.Z58.2019
Zgłoszenie z dnia 27.08.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Wypoczynkowej w miejscowości Justynów, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 1325/2, 1319/2, 418/4.

22.08.2019 - AiB.128.2019.R
Zawiadamia się, że w dniu 26.07.2019 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 147/2019/R oraz decyzja nr 17/Z/2019/R z dnia 05.08.2019 r. zmieniająca w/w decyzję w zakresie nazwy inwestora dla firmy Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź o pozwoleniu na budowę budynku magazynowego (magazynowanie i konfekcjonowanie) z częścią biurowo – socjalną (centrum logistyczne firmy Transfer Multisort Elektronik) na działce nr 246/4, położonej przy ul. Nasiennej w Gospodarzu, gmina  Rzgów.

20.08.2019 - AiB.6743.Z11.2019
Zgłoszenie z dnia 20.08.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 1061 i 1050/1 w Rzgowie przy ul. Ustronnej.

14.08.2019 - AiB.6743.Z57.2019
Zgłoszenie z dnia 13.08.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (<0,5 Mpa) PE średnicy Dn 63 mm, ul. Ogrodowa, Bukowiec, gm. Brójce, nr ewid. dz. 66/11, 66/21, 93/6.

14.08.2019 - AiB.6743.Z56.2019
Zgłoszenie z dnia 13.08.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm PE, ul. Starościańska, Tuszynek Majoracki, gm. Tuszyn, nr ewid. dz. 62, 11/11, 11/25.

14.08.2019 - AiB.6743.Z55.2019
Zgłoszenie z dnia 13.08.2019 r. dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej obejmującej budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, słupka telekomunikacyjnego, przyłączy telekomunikacyjnych w rejonie ul. Starościańskiej w miejscowości Tuszynek Majoracki, gm. Tuszyn, nr ewid. dz. 62. 

13.08.2019-AiB.6743.Z54.2019
Zgłoszenie z dnia 12.08.2019 r. dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej obejmującej budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, ul. Żeromskiego w Tuszynie, nr ewid. dz. 73/1, obręb 0014.

13.08.2019 - AiB.6743.Z53.2019
Zgłoszenie z dnia 12.08.2019 r. dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej obejmującej budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej słupka telekomunikacyjnego, przyłączy telekomunikacyjnych, ul. Gołygowska, Głuchów, gm. Tuszyn, nr ewid. dz. 472/4.

08.08.2019 - AiB.6743.Z10.2019
Zgłoszenie z dnia 08.08.2019 r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz nr 434/4, 435/4, 434/5, 434/6, 435/24, 435/20, 436/8, 436/2, 440, 438/11 w Starowej Górze przy ul. Akacjowej, Modrzewiowej, Kasztanowej gm. Rzgów

08.08.2019 - AiB.6743.Z09.2019
Zgłoszenie z dnia 08.08.2019 r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia na dz nr 434/6 w Starowej Górze przy ul. Akacjowej, gm. Rzgów

05.08.2019 - AiB.6743.Z52.2019
Zgłoszenie z dnia 01.08.2019 r. dotyczące budowy zewnętrznej instalacji wodociągowej na działkach nr 532/2, 533/1, 532/1 - gmina Czarnocin, obręb Rzepki oraz na działce nr ewid. 9 - gmina Tuszyn, obręb Żeromin PGRyb.

05.08.2019 - AiB.6743.Z51.2019
Zgłoszenie z dnia 02.08.2019 r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,4 mPa, Justynów, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 1506, 1505, 40/1, 1507, 128/2.

05.08.2019 - AiB.6740.115.2019.R
Zawiadamia się, że w dniu 26.07.2019 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego  Nr 147/2019/R dla firmy GEALAN Polska Sp. z o.o. z/ 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 31.

Zawiadamia się, że w dniu 23.07.2019r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 223.2019.K dla firmy POL-HUN M. Bielska Sp. Jawna zs. ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zakładowej oczyszczalni ścieków wraz z: zewnętrzną instalacją wody, zewnętrzną instalacją elektryczną, na działkach nr ewid. 1345, 1337,1340 w obr. 5 miasta Koluszki, ul. 11 Listopada 65.

23.07.2019 - BiGN.6740.188.2017
Zawiadamia się, że w dniu 11.07.2019 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego  Nr 332/2019 dla Pana Zdzisława Sołdona o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego– tuczarni o obsadzie < 210 DJP.

18.07.2019 - AiB.R.6743.Z08.2019
Zgłoszenie z dnia 18.07.2019 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej na działkach 271/9, 277/1, 271/2 i 277/7 w Starowej Górze przy ul. Szklanej, gm. Rzgów.

18.07.2019 - AiB.6743.Z50.2019
Zgłoszenie z dnia 15.07.2019 r. dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego , ul. Stawowa, Andrespol, nr ewid. dz. 95/13, 91/13, 93/9, 91/7, 95/28.

18.07.2019 - AiB.6743.Z49.2019
Zgłoszenie z dnia 15.07.2019 r. dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego , ul. Podleśna, Wiśniowa Góra: nr ewid. dz. 238/3, 236/32, 236/23, Stróża: nr ewid. dz. 174, gm. Andrespol.

18.07.2019 - AiB.6743.Z48.2019
Zgłoszenie z dnia 15.07.2019 r. dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego, ul. Kresowa i Bedońska, Janówka: nr ewid. dz. 31/1, 30/1, 22/7, 27/12, Justynów: nr ewid. dz. 39/14, 39/2, 39/8, gm. Andrespol.

18.07.2019 - AiB.6743.Z47.2019
Zgłoszenie z dnia 15.07.2019 r. dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia ulicznego, ul. Irysowa, Janówka: nr ewid. dz. 105, 106/3, Justynów: nr ewid. dz. 128/2, gm. Andrespol.

15.07.2019 - AiB.6743.Z46.2019
Zgłoszenie z dnia 12.07.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej z PE SDR-11 Ф 40 ś/c przy ul. Brzozowej w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, nr ewid. dz. 529.

15.07.2019 - AiB.6743.Z45.2019
Zgłoszenie z dnia 12.07.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej z PE SDR-11 Ф 40 ś/c przy ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 57/8, 58/22.

15.07.2019 - AiB.6743.Z44.2019
Zgłoszenie z dnia 12.07.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej z PE SDR-11 Ф 63 ś/c przy ul. Brzozowej, Czajewskiego w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 47, 46, 45/18.

12.07.2019 - AiB.6743.Z43.2019
Zgłoszenie z dnia 11.07.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c do 0,4 Mpa przy ul. Zdrojowej w miejscowości Andrespol, nr ewid. dz. 95/63, 95/54.

12.07.2019 - AiB.6743.Z42.2019
Zgłoszenie z dnia 10.07.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (<0,5 Mpa) PE Ф Dn 40 mm przy ul. Rumiankowej w miejscowości Kalonka, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 127/6,  127/9, 127/13, 127/16.

10.07.2019r. - AiB.K.6743.Z13.2019
Zgłoszenie z dnia 10.07.2019r. dotyczące budowy sieci gazowej śr/c, Dn 63 mm w ul. Wiśniowej i Zachodniej w Żakowicach (działka nr ewid. 105/11 i 106/11, obr. Żakowice, gmina Koluszki) oraz ul. Zachodniej w Koluszkach (działka nr ewid. 28, 2264,3420 w obr. 6 miasta Koluszki).

10.07.2019r. - AiB.K.6743.Z12.2019
Zgłoszenie z dnia 10.07.2019r. dotyczące budowy sieci gazowej śr/c, Dn 40 mm w Kaletniku, działka nr ewid. 237, 150/4, gmina Koluszki.

10.07..2019 - AiB.6743.Z41.2019
Zgłoszenie z dnia 09.07.2019 r. dotyczące demontażu słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 30355, budowy odtworzeniowej słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Justynów, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 632/6, 629, 628/5, 765/3, 789, 766, 802.

09.07.2019 - AiB.6743.Z40.2019
Zgłoszenie z dnia 08.07.2019 r. dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej, Leśne Odpadki, gm. Brójce, nr ewid. dz. 68, 73/11, 73/19, 73/30.

04.07.2019 r. - AiB.6743.Z39.2019
Zgłoszenie z dnia 01.07.2019 dotyczące budowy sieci gazowej śr. Ciśnienia dla posesji na działce 150/5 w miejscowosci Niecki, ul. Kasztanowa, dz. nr ewid. 149/, 138, 40/50, gm. Nowosolna.

 

02.07.2019 r. - AiB.6743.Z38.2019
Zgłoszenie z dnia 28.06.2019 r. dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego przy ul. Konwaliowej i ul. Szyszkowej w miejscowości Kraszew dz. nr 233, 234/3 obręb ew. 0006, gm. Andrespol. 
 

28.06.2019 - AiB.6743.Z37.2019
Zgłoszenie z dnia 25.06.2019 r. dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 234/4 i 234/5 w miejscowości Stare Skoszewy gm. Nowosolna.  
 

27.06.2019 - AiB.6743.Z36.2019 

Zgłoszenie z dnia 24.06.2019 r. dotyczące budowy parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, wbudowanym garażem, niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu (w tym inst. energii elektrycznej, wodociągowwej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz gruntowego wymiennika ciepła) w miejscowości Bukowiec, dz. nr ewid. 293, gm. Brójce. 
 

17.06.2019 - AiB.K.6740.181.2019

Zawiadamia się, że w dniu 05.06.2019r. do Wydziału Architektury i Budownictwa w Łodzi, Stanowiska Pracy w Koluszkach wpłynął wniosek firmy POL-HUN M. Bielska Sp. Jawna
o wydanie pozwolenia na budowę zakładowej oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi na działkach nr ewid.: 1345/2, 1377, 1340 w obr. 5 miasta Koluszki.

12.06.2019 - AiB.6743.Z35.2019
Zgłoszenie z dnia 11.06.2019 r. dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej, Kotliny, gm. Brójce, nr ewid. dz. 56, 51/17, 51/18.

12.06.2019-AiB.6743.Z34.2019
Zgłoszenie z dnia 11.06.2019 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej z przyłączem do działki nr ewid. 116/6, ul. Zachodnia, Bukowiec, gm. Brójce, nr ewid. dz. 116/5.

07.06.2019 - AiB.6743.Z33.2019
Zgłoszenie z dnia 06.06.2019 r. dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, Lipiny, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 213/1, 214/1, 215/1, 217/1.

06.06.2019 - AiB.6743.Z32.2019
Zgłoszenie z dnia 04.06.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c, ul. Kalinowa, Bukowiec, gm. Brójce, nr ewid. dz. 212/1, 203/1, 202/35, 201/11.

24.05.2019 – AiB.K.6743.Z11.2019
Zgłoszenie z dnia 24.05.2019r. dotyczące budowy gazociągu śr/c w ul.3 Maja w Koluszkach (działa nr ewid. 41, 38/2, 129/2 w obr. 3 miasta Koluszki).

21.05.2019 - AiB.6743.Z31.2019
Zgłoszenie z dnia 20.05.2019 r. dotyczące budowy oświetlenia ulicy Malwowej, Kalonka, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 110/2, 145/2.

20.05.2019 - AiB.6743.Z07.2019
Zgłoszenie z dnia 20.05.2019 r. dotyczące budowy rurociągu telekomunikacyjnego na dz nr 139/1, 147 w Gospodarzu, 74, 38, 37, 78 w Czyżeminku, 46 w Guzewie, gm. Rzgów

17.05.2019 - AiB.6743.Z06.2019
Zgłoszenie z dnia 17.05.2019 r. dotyczące budowy linii nN na działkach nr 73/16 i 73/17 w Rzgowie przy ul. Krasickiego.

15.05.2019 - AiB.6743.Z30.2019
Zgłoszenie z dnia 14.05.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c w ul. Magdalenki w miejscowości Bedoń Przykościelny, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 282, 251/8, 272/3.

23.04.2019 - AiB.6743.Z29.2019
Zgłoszenie z dnia 19.04.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c, Bedoń Przykościelny, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 200/4, 256/7, 252/5, 256/1, 257, 261/3, 262/1, 263/1.

23.04.2019 - AiB.6743.Z28.2019
Zgłoszenie z dnia 18.04.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c, Janówka, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 32.

19.04.2019 - AiB.6743.Z27.2019
Zgłoszenie z dnia 17.04.2019 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Skoszewy, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 234/4.

11.04.2019 - AiB.6743.Z05.2019
Zgłoszenie z dnia 11.04.2019 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1734/4 w Rzgowie przy ul. Glinianej 20B.

09.04.2019r. -AiB.K.6743.10Z.2019
Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 470, 462 w obr. 0005 miasta Koluszki.

Starosta Łódzki Wschodni nie wniósł sprzeciwu do wykonania ww. robót budowlanych. 

09.04.2019r. -AiB.K.6743.9Z.2019
Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 458,264/3,430,439/16 w obr. 0005 miasta Koluszki.

Wniosek został wycofany przez Inwestora. 

09.04.2019r. - AiB.K.6743.8Z.2019

Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej   na działkach nr ewid.: 470, 481 w obr. 0005, miasto Koluszki.

Starosta Łódzki Wschodni nie wniósł sprzeciwu do wykonania ww. robót budowlanych. 

09.04.2019r. - AiB.K.6743.7Z.2019
Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 400, 470, 471 w obr. 0005 miasto Koluszki.

Starosta Łódzki Wschodni nie wniósł sprzeciwu do wykonania ww. robót budowlanych. 

09.04.2019r. - AiB.K.6743.6Z.2019
Zgłoszenie z dnia 05.04.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 264/5, 264/21, 264/1, 251/3 w obr 0005 miasta Koluszki.

Wniosek został wycofany przez Inwestora. 

09.04.2019 - AiB.6743.Z26.2019
Zgłoszenie z dnia 08.04.2019 r. dotyczące budowy gazociągu, ul. Modra, Justynów, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 862/6, 863/9, 866/1.

04.04.2019r. - AiB.R.6743.Z04.2019

Zgłoszenie z dnia 04.04.2019r, dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej obejmującej wymianę telekomunikacyjnej szafy kablowej, dz. 710/2, 939/3, 939/2, 1646, 1647, 1630/1 w miejscowości Rzgów, gm. Rzgów.

02.04.2019 - AiB.6743.Z25.2019
Zgłoszenie z dnia 29.03.2019 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, ul. Łódzka 11, Justynów, 95-020 Andrespol, nr ewid. dz. 1535.

29.03.2019 - AiB.6743.Z24.2019
Zgłoszenie z dnia 27.03.2019 r. dotyczące przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dobudową zadaszonego tarasu, ul. Wschodnia 2, Bukowiec, 95-006 Brójce, nr ewid. dz. 259/2.

27.03.2019 - AiB.6743.Z23.2019
Zgłoszenie z dnia 26.03.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Giemzów, gm. Brójce, nr ewid. dz. 69, 31, 80/2.

27.03.2019 - AiB.6743.Z22.2019
Zgłoszenie z dnia 26.03.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Giemzów, gm. Brójce, nr ewid. dz. 335/4, 299, 31, 69.

26.03.2019 - AiB.K.6743.Z5.2019
Zgłoszenie z dnia 26.03.2019 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami  w ul. Strzemińskiego w Koluszkach, nr ewid. dz. 668, 664, obręb 0004 miasta Koluszki.

26.03.2019 - AiB.6743.Z21.2019
Zgłoszenie z dnia 25.03.2019 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, ul. Myśliwska 19, Janówka, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 153.

25.03.2019 - AiB.6743.Z20.2019
Zgłoszenie z dnia 22.03.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej nN w miejscowości Stare Skoszewy (dz. nr ewid. 151, 154, 156/22) oraz w miejscowości Nowe Skoszewy (nr ewid. dz. 40/7), gm. Nowosolna.

21.03.2019 - AiB.6743.Z19.2019
Zgłoszenie z dnia 20.03.2019 r. dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odwodnienia ul. Tuszyńskiej w rejonie ul. Cedrowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 102/5, 102/7, 102/6, 94.

21.03.2019 - AiB.6743.Z18.2019
Zgłoszenie z dnia  20.03.2019 r. dotyczące budowy sieci wodociągowej do działki nr ewid. dz. 30/11 przy ul. Słowiczej w miejscowości Rydzynki, gm. Tuszyn.

12.03.2019 - AiB.6743.Z17.2019
Zgłoszenie z dnia 11.03.2019 r. dotyczące budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Jaworowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 18/5, 18/20.

12.03.2019 - AiB.6743.Z16.2019
Zgłoszenie z dnia 11.03.2019 r. dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Oficerskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 183/72.

11.03.2019 - AiB.6743.Z15.2019
Zgłoszenie z dnia 08.03.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 63 PEHD w ul. Robotniczej w miejscowości Justynów, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 405, 407/8, 409/9.

11.03.2019- AiB.R.6743.03.2019.R
Zgłoszenie z dnia 11.03.2019 r. dotyczące budowy aktywnych elementów światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH wraz z przyłączem telekomunikacyjnym na działkach nr 139/1, 147 w Gospodarzu, działkach nr 74, 38, 37, 78 w Czyżeminku i działce nr 46 Guzew-Babichy, gm. Rzgów.

07.03.2019 - AiB.6743.Z14.2019
Zgłoszenie z dnia 06.03.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej n/c PE Ф 110 przy ul. Pszczelej w miejscowości Tuszyn, nr ewid. dz. 233/6.

07.03.2019 - AiB.6743.Z13.2019
Zgłoszenie z dnia 06.03.2019 r. dotyczące budowy sieci gazowej n/c PE Ф 110 przy ul. Kopernika w miejscowości Tuszyn, nr ewid. dz. 37/10.

04.03.2019r. - AiB.K.6743.4.2019

W dniu 04.03.2019r. przyjęto zgłoszenie dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zawiłej i ul. Warszawskiej w Koluszkach (działka nr ewid.: 65, 72, 89/7, 90, 91/2, 92/4, 115 w obr. 5 miasta Koluszki). 

05.03.2019 - AiB.6743.Z12.2019
Zgłoszenie z dnia 04.03.2019 r. dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sadowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 49/1, 48/2, 50, 35/11, 37/20, 37/15, 38/8, 39/4, 40/3, 44/5.

05.03.2019 - AiB.6743.Z11.2019
Zgłoszenie z dnia 04.03.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 75/12, 39/27, 39/28, 39/29.

05.03.2019 - AiB.6743.Z10.2019
Zgłoszenie z dnia 04.03.2019 dotyczące budowy linii kablowej NN ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Rokicińskiej w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, nr ewid. dz. 206/93, 206/91, 138, 135/1.

28.02.2019 - AiB.6743.Z9.2019
Zgłoszenie z dnia 27.02.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 40  PEHD w miejscowości Kraszew, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 115/19, 115/14.

18.02.2019 - AiB.K.6743. 3. 2019
W dniu 18.02.2019r. przyjęto zgłoszenie dot. budowy odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntu 64/9 i 66/3 w obr. Różyca, gmina Koluszki. 

18.02.2019 - AiB.6743.Z8.2019
Zgłoszenie z dnia 15.02.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 63/40  PEHD w miejscowości Byszewy, gm. Nowosolna, nr ewid. dz. 146, 17/10.

18.02.2019 - AiB.6743.Z7.2019
Zgłoszenie z dnia 15.02.2019 r. dotyczące budowy gazociągu śr/c Ф 63 PEHD w ul. Gruszowej w miejscowości Stróża, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 34/26, 31/10, 25.

18.02.2019 - AiB.6743.Z6.2019
Zgłoszenie z dnia 15.02.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Andrzejki w miejscowości Bedoń Przykościelny, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 428/5.

15.02.2019r. - AiB.K.6743.2.2019
Zgłoszenie z dnia 13.02.2019r. dotyczące budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Regny, na działkach nr ewid. 211, 216, 217/4, 218/3, 214, 215, 217/2, 217/3, 218/4 w obrębie Regny, gmina Koluszki.

12.02.2019r. - AiB.6743.Z5.2019
Zgłoszenie z dnia 08.02.2019r. dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyn, ul. Kopernika, na działkach nr 37/10 i 37/13 w obrębie 8.

07.02.2019r. - BiGN.6743.1zp.2019.K 
Zgłoszenie z dnia 07.02.2019r. dotyczące budowy oświetlenia ulicznego ul. 3 Maja, ul. Polnej, ul. Nasiennej w Koluszkach.

06.02.2019 - AiB.6743.Z4.2019
Zgłoszenie z dnia 05.02.2019 r. dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej obejmującej budowę telekomunikacyjnej szafy kablowej, studni telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych przy ul. Piotrkowskiej, Tuszyn M., dz. nr 103/3, 152 obręb 14.

01.02.2019r. - BiGN.6743.2zp.2019.K 
W dniu 01.02.2019r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Koluszkach na działkach nr ewid.: 41, 112, 23/2 w obr. 3 i na  działkach nr: 304/2, 10, 2347/3, 218, 25 w obr. 4 miasta Koluszki.

06.02.2019r. - BiGN.6740.326.2018.K
Zawiadamia się, że w dniu 31.01.2019 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 27.2019.K dla firmy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi zs. 90-042 Łódź ul. Targowa 18 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę - przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=630m3/h wraz z odcinkiem dolotowym ś/c DN 80 Stal, odcinkiem wylotowym n/c DN 150 Stal, szafką AKPiA, w Koluszkach przy ulicy Sikorskiego na działce nr ewid. gruntu 26/29 w obrębie 7 miasta Koluszki.

 

05.02.2019r. - AiB.R.6743.Z02.2019

Zgłoszenie z dnia 05.02.2019r. dotyczące  budowy linii nN, dz. 81, 91, 83/1, 83/2 w miejscowości Gospodarz, gm. Rzgów

31.01.2019 - BiGN.6743.Z3.2019
Zgłoszenie z dnia 30.01.2019 r. dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 218/3, 220/4, 220/8, 220/13.

28.01.2019r. - BiGN.6740.5.2019.K
Zawiadamia się, że w dniu 23.01.2019 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 15.2019.K dla firmy PERN S.A. zs. 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zbiornika magazynowego na produkty naftowe o pojemności 32000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną oraz miejsc oczekiwania autocystern na terenie  Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach, na działkach nr ewid. gruntu 23/2 i 23/1 w obrębie 2 miasta Koluszki, w miejscowości Koluszki, ul. Naftowa.

18.01.2019 - BiGN.6743.Z2.2019
Zgłoszenie z dnia 16.01.2019 r. dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, ul. Gliniana, Szczukwin, gm. Tuszyn. Nr ewid. dz. 193/2.

17.01.2019-BiGNR.6743.Z01.2019
Zgłoszenie z dnia 17.01.2019r., dotyczące budowy linii kablowej nN w miejscowości Starowa Góra, ul. Kasztanowa, Żwirowa, Klonowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Akacjowa, działki nr ewid. 434/4, 435/20, 435/23, 436/2, 436/8, 438/11, 438/7, 440, 441/7, 442/11, 442/5, 444/2, 444/7, 445/6, 445/7, 446/3, 446/4, 447/2, 447/20, 456/12, 456/7, 457/6, 458/10, 458/42, gm. Rzgów.

15.01.2019 - BiGN.6743.Z1.2019
Zgłoszenie z dnia 14.01.2019 r. dotyczące budowy linii kablowej NN wraz ze złączem pomiarowym przy ul. Dolnej w Bukowcu, gm. Brójce, nr ewid. dz. 480/1, 221/2.

10.01.2019 r. - BiGN.6740.326.2018.K

Zawiadamiamy, że w dniu 10.01.2019 r. zostało wszczęte na żądanie inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę przebudowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=630m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą: odcinek dolotowy ś/c DN80 Stal, odcinek wylotowy n/c DN 150Stal, szafka AKPiA, na działce nr 26/29 w obrębie 7 miasta Koluszki przy ul. Sikorskiego.

07.01.2019r. - BiGN.6740.314.2018.K
Zawiadamia się, że w dniu 27.12.2018 r. została wydana decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 294.2018.K dla firmy STARMEAT KATOWICZ, IGNATOWICZ Sp. J. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę hali rozbioru i konfekcjonowania mięsa drobiowego z zapleczem socjalno-biurowym, budynkiem portierni, budynkiem wagowego z wagą najazdowej i wiatą na kontenery z odpadami, wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. gruntu 16/26 i 26/20 w obrębie 3 miasta Koluszki przy ul. Zielonej.

02.01.2019 - BiGN.6743.15.2018.K
Zgłoszenie z dnia 31.12.2018 r. dotyczące na budowy sieci wodociągowej w miejscowości Regny, działka nr ewid. 404/25, obr. Regny, gmina Koluszki.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5497
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-15 12:31

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3614061
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 12:31

Stopka strony