Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska „RGRiOŚ” w szczególności należy:

 1. zadania z zakresu koncepcji wsparcia i rozwoju gospodarczego Powiatu:
  • pozyskiwanie środków z programów państwowych i Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział,
  • koordynacja współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
  • przygotowanie wniosków na realizację zadań inwestycyjnych do budżetu Powiatu,
  • nadzór nad procedurami udzielenia zamówień publicznych przy realizacji zadań inwestycyjnych,
  • ustalanie zakresu projektów budowlanych i wykonawczych inwestycji zaplanowanych do realizacji przez Powiat,
  • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji i przyjęcie zgłoszeń wynikających z ustawy prawo budowlane,
  • przygotowanie umów o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych,
  • nadzór nad realizacją i odbiorami zadań inwestycyjnych,
   • zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami,
   • przygotowanie protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót,
   • informowanie Zarządu o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, rozliczanie inwestycji,
   • potwierdzanie faktur za wykonane roboty zgodnie z zawartymi umowami,
   • zestawienia kosztów inwestycji z podziałem na źródła finansowania,
   • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych;
     
 2. zadania z zakresu prawa wodnego, w tym:
  • prowadzenie postępowań wodnoprawnych w toku wydawania decyzji zintegrowanych,
  • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji związanych ze stwierdzeniem przejścia gruntów pokrytych wodami lub urządzeń wodnych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  • nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
  • ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń wobec podmiotów niebędących członkami spółki wodnej zobowiązanych do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki wodnej,
  • ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku szkody wywołanej aktem prawa miejscowego;
    
 3. zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym:
  • zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych dla wykonania ujęć wód podziemnych i odwodnień budowlanych o wydajności
   nieprzekraczającej 50 m3/h oraz likwidacji otworów wiertniczych,
  • zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych złóż kopalin poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2,0 ha,
  • wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż kopalin pospolitych o powierzchni do 2,0 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu kopaliny do 20 tys. m3 wykonywanych bez użycia środków strzałowych,
  • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dotyczących robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji oraz w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
  • bilansowanie zasobów kopalin,
  • wydawanie decyzji naliczających opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kopaliny na mocy koncesji wydanej przez Starostę,
  • gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie zasobów archiwum geologicznego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego;
    
 4. zadania z administracji gospodarki odpadami, w tym:
  • wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń na zbieranie, na przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie) oraz zbieranie i wytwarzanie odpadów,
  • wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,
  • prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów;
    
 5. zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym:
  • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
  • dokonywanie przewidzianych przepisami prawa analiz pozwoleń zintegrowanych,
  • wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia lub cofnięcia pozwoleń na wytwarzanie odpadów, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych,
  • wydawanie decyzji nakładających obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
  • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz decyzji wnoszących sprzeciw ww. zgłoszeniu,
  • wydawanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  • wydawanie decyzji nakładających na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
  • wydawanie decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • przygotowanie uchwał w sprawach tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania,
  • nadzór nad opracowywaniem powiatowego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania,
  • opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
  • opiniowanie programów ochrony powietrza,
  • monitoring programów ochrony powietrza i programów ochrony przed hałasem oraz przekazywanie sprawozdań marszałkowi województwa,
  • prowadzenie rozliczeń w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń do emisji gazów cieplarnianych w przypadku instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami,
  • dokonywanie okresowych analiz ww. zezwoleń,
  • współdziałanie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska w usuwaniu bezpośrednich zagrożeń dla środowiska;
    
 6. zadania z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
  • wprowadzanie i aktualizowanie informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • udostępnianie na wniosek informacji o środowisku,
  • opiniowanie decyzji środowiskowych dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego;
    
 7. zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
  • wydawanie decyzji dotyczących wyłączania gruntów z produkcji rolniczej,
  • wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenu;
    
 8. zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
  • opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasobów geologicznych, terenów osuwiskowych, dróg powiatowych i zadań inwestycyjnych Powiatu,
  • opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy pod względem ochrony gruntów rolnych i leśnych;
    
 9. zadania z zakresu rybactwa śródlądowego, w tym:
  • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  • rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
  • powoływanie, odwoływanie i nadzór nad społecznymi strażami rybackimi;
    
 10. zadania z zakresu gospodarki leśnej:
  • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  • zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, w razie wystąpienia szkodników w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
  • wydawanie decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
  • nadzór nad sporządzaniem planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i realizacja tych planów,
  • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dystrybucji wypłat ekwiwalentów za wyłączenie działek z produkcji rolnej i jej zalesienie;
    
 11. zadania z zakresu ochrony przyrody:
  • prowadzenie rejestru zwierząt, których  przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości będącej własnością gminną,
  • udzielanie zgody właścicielskiej na usuwanie drzew z pasów drogowych dróg powiatowych;
    
 12. zadania z zakresu prawa łowieckiego:
  • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz ustalanie czynszu dzierżawnego na dany rok łowiecki,
  • wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
  • wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;
    
 13. zadania z zakresu transportu kolejowego:
  • wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających transport kolejowy,
  • wydawanie zgody na odstępstwo od przepisów wydanych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
    
 14. zadania z zakresu dróg publicznych, w tym:
  • uzgadnianie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą,
  • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu przed jego naruszeniem,
  • wydawanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym oraz uzgadnianie projektów budowlanych,
  • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz ustalanie opłat za to zajęcie,
  • opiniowanie i uzgadnianie projektów związanych z zarządzaniem dróg wszystkich kategorii,
  • nadawanie drogom i pozbawianie dróg publicznych kategorii dróg powiatowych,
  • opiniowanie zmian kategorii dróg powiatowych i gminnych,
  • uzgadnianie warunków korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach powiatowych;
    
 15. zadania z zakresu dróg, ruchu i transportu drogowego, w tym:
  • uzgadnianie i opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
  • wydawanie zezwoleń i opiniowanie wykorzystania dróg w sposób szczególny,
  • prowadzenie postępowań obejmujących usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych,
  • opiniowanie i uzgadnianie inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • nadzór nad wykonywaniem zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
  • przygotowywanie planów rozwoju sieci drogowej oraz planów inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych,
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg powiatowych,
  • prowadzenie ewidencji pojazdów usuniętych z dróg i pozyskanych przez Powiat w wyniku orzeczeń sądów,
  • prowadzenie ewidencji obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  • współpraca z ubezpieczycielem dróg powiatowych w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych;
    
 16. zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
  • opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • opiniowanie i uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy lub ich zmiany,
  • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych celu publicznego;
    
 17. zadania wynikające z ustawy prawo przedsiębiorców oraz ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców:
  • wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Metryka

 • opublikował: Jan Wiechno
  data publikacji: 2019-01-24 09:16
 • zmodyfikował: Jan Wiechno
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-24 09:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19077
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-24 09:15