Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

 Naczelnik: Mirosław Nowicki  piętro VIII  p. 807  e-mail: kiso@lodzkiwschodni.pl
 Prawa jazdy  piętro VIII  p. 804  tel. 42 632 97 20
 e-mail: prawajazdy@lodzkiwschodni.pl
 Numer konta bankowego:
 Bank Pekao SA III Oddział w Łodzi
 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844
 Transport  piętro VIII  p. 803  tel. 42 630 70 33
 e-mail: transport@lodzkiwschodni.pl
 Rejestracja pojazdów  piętro VIII  p. 806  tel. 42 632 92 02
 fax 42 205 03 01
 e-mail: komunikacja@lodzkiwschodni.pl
 Rejestracja pojazdów  Koluszki
 ul. Brzezińska 32
 p. 14  tel. 44 714 58 12
 Rejestracja pojazdów  Rzgów
 UM Rzgowa
 p. 9  tel. 42 214 14 84
 Rejestracja pojazdów  Tuszyn
 UM Tuszyna
 p. 12  tel. 42 614 34 26 w. 41

 

Zakres obsługi mieszkańców gmin Adres Kontakt Godziny obsługi interesantów
Nowosolna
Andrespol
Brójce
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydziału Komunikacji i Transportu
90–113 Łódź
ul. Sienkiewicza 3
42 632 92 02
pok. 806
pn, śr, czw, pt 
8.00 - 14.30
wt 8.00 - 16.00
 Koluszki Stanowiska ds. rejestracji pojazdów w Koluszkach 
Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Łodzi
95–040 Koluszki
ul. Brzezińska 32, p. 14
 44 714 58 12  pn, czw, pt
8.00 - 14.30
wt 8.00 - 15.30
środa - nieczynne
 Rzgów Stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Rzgowie 
Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Łodzi
95–030 Rzgów
Pl. 500–lecia 22, p. 9
 42 214 14 84 pn, czw, pt, 
7.30 - 14.30
wt - 9.00 - 16.00
środa - nieczynne
 Tuszyn Stanowiska ds. rejestracji pojazdów w Tuszynie 
Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Łodzi
95–080 Tuszyn
ul. Piotrkowska 4
 42 614 34 26 pn, czw.
7.30-15.00
wt. 7.30-16.00
pt. 7.30-13.30
środa - nieczynne

 

Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu „KiT” w szczególności należy:

 1. zadania z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami, w tym:
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy na podstawie krajowego prawa jazdy,
  • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym środki pieniężne,
  • dokonywanie wpisu potwierdzającego posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, poprzez wymianę dokumentu,
  • generowanie i obsługa profilu kandydata na kierowcę oraz przekazywanie danych
   do ewidencji kierowców w systemie teleinformatycznym,
  • wydawanie wtórnika bądź nowego dokumentu w przypadku jego utraty, zniszczenia, przedłużania ważności lub zmiany stanu faktycznego powodującego zmianę danych,
  • przyjmowanie do depozytu dokumentów uprawniających do kierowania zatrzymanych przez organ kontroli ruchu drogowego, prokuraturę lub sąd
   oraz ich wydanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie,
  • zatrzymywanie oraz zwracanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
  • cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • kierowanie kierujących pojazdami na: egzamin sprawdzający kwalifikacje, badania lekarskie, badania psychologiczne oraz kursy reedukacyjne,
  • przyjmowanie wydanych przez prokuratora i sąd postanowień o zatrzymaniu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
  • wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez sąd dotyczących kierowców i osób
   bez uprawnień,
  • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym
   oraz uchylanie tych decyzji na wniosek organu właściwego dłużnika,
  • wymiana, odmowa wymiany wydanego za granicą prawa jazdy,
  • prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz osób bez uprawnień;

   
 2. zadania z zakresu rejestracji pojazdów, w tym:
  • dokonywanie rejestracji pojazdów oraz wydawanie dokumentów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
  • dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych
   i tablic rejestracyjnych,
  • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych a także zmiany danych dotyczących właściciela oraz pojazdu, zapisanych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji), kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, o ile pojazd został zbyty lub zarejestrowany za granicą
   lub w przypadku zaistnienia innych przesłanek stanowiących podstawę do wyrejestrowania,
  • wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
  • wydawanie wtórników utraconych dokumentów oraz wtórników tablic rejestracyjnych,
  • wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu
   oraz tabliczki znamionowej zastępczej,
  • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji
   lub ustalenia danych technicznych oraz gdy uczestniczył w wypadku drogowym
   lub narusza wymagania ochrony środowiska,
  • przyjmowanie do depozytu od policji i innych organów oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz zwracanie właścicielowi tych dokumentów po ustaniu przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie,
  • kontrolowanie wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów,
  • wydawanie (zamawianie) kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
  • przekazywanie danych o pojazdach i właścicielach, w systemie teleinformatycznym do centralnej ewidencji pojazdów,
  • czasowe wycofanie z ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony oraz ponowne przywrócenie go do ruchu;

   
 3. zadania z zakresu nadzoru i kontroli starosty nad działalnością regulowaną, w tym:
  • wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  • wpisywanie i skreślanie osób z ewidencji instruktorów i wykładowców, wydawanie legitymacji instruktora,
  • nadzór i kontrola działalności ośrodków szkolenia kierowców,
  • kontrola infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców wpisanych w innym powiecie, a których infrastruktura znajduje się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,
  • sporządzanie analiz statystycznych zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców,
  • wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  • wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,
  • nadzór i kontrola działalności stacji kontroli pojazdów;

   
 4. zadania z zakresu transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego, w tym:
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia
   na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób
   i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na terenie Powiatu,
  • udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na terenie Powiatu,
  • wydawanie wypisów z licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe,
  • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii III,
  • wydawanie lub odmowa uzgodnień planowanego przebiegu linii komunikacyjnej na terenie powiatu,
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją powiatowego publicznego transportu zbiorowego,
  • wyrażanie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwoleń lub licencji, przez osoby które złożyły wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz przenoszenie uprawnień z zezwoleń lub licencji na spadkobierców oraz podmiotów powstałych
   z połączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy,
  • wydawanie, odmowa wydania lub stwierdzanie nieważności zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności,
  • nadzór i kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń, licencji i zaświadczeń,
  • nakładanie kar pieniężnych w związku z art. 95 a ustawy o transporcie drogowym,
  • prowadzenie rejestrów udzielonych zezwoleń, licencji i zaświadczeń,
  • przekazywanie do CEIDG danych o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń i licencji,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wypełniania wymogu dobrej reputacji przez przedsiębiorców i osoby zarządzające transportem drogowym,
  • przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym w zakresie wykonywanych zadań;

   
 5. inne zadania ogólne wydziału, w tym:
  • współpraca z organami administracji publicznej, z sądami, prokuraturą, policją, inspekcją transportu drogowego, placówkami dyplomatycznymi i innymi instytucjami,
  • zamawianie, magazynowanie druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także prowadzenie rozliczeń w tym zakresie,
  • realizacja innych zadań Powiatu, wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie zadań merytorycznych wydziału.
   

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24339
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-23 08:24

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2744834
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-23 08:24

Stopka strony