Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446)

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi twórcze wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
 2. udostępniona w inny sposób niż w systemach teleinformatycznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w inny sposób:

 1. umieszczanie informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego,
 2. ewentualne dalsze udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem pkt. 3,
 3. poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 4. wykorzystywanie informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Starostwu Powiatowemu w Łodzi,
 5. umieszczenie informacji sektora publicznego w tekście w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle jej pochodzenia, jeżeli jej treść lub fragment treści ma stanowić część całości.

Starostwo Powiatowe w Łodzi może określić inne warunki, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego mającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1231) lub stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134), do których Starostwu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W takim przypadku Starostwo określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Starostwo Powiatowe w Łodzi ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została udostępniona w systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub udostępniona przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w inny sposób

Starostwo Powiatowe w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w sposób niezgodny z określonymi warunkami, w szczególności w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Łodzi,
 2. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie,
 3. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
 4. rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:

 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
  1. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a w szczególności Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub udostępniona przez Starostwo Powiatowe w inny sposób,
  2. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  3. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego (art. 21 ust. 2 ustawy o ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).
 3. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego powinien zawierać:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego,
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania
 2. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz
  o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 3. Starostwo Powiatowe w Łodzi określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku.
 4. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Łodzi może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania.

Wysokość opłaty zależy od kosztów zawiązanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz innych czynników , które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

 1. koszty sporządzenia wydruków i kserokopii,
 2. koszty elektronicznych nośników danych,
 3. czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz prawo do sprzeciwu:

 1. Starosta Łódzki Wschodni, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 2. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 3. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostwo Powiatowe w Łodzi o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Łódzki Wschodni, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

 1. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego). Wniosek taki jest rozpatrywany zgodnie z art. 24 ww. ustawy.
 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 poz. 2096, poz. 1629;  z 2019 poz. 60, poz. 730, poz. 1133 i poz. 2196), z tym, że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Odwołanie od decyzji wydanych przez Starostę Łódzkiego Wschodniego w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Łódzki Wschodni
 • opublikował: Jan Wiechno
  data publikacji: 2018-02-15 11:10
 • zmodyfikował: Maciej Kaczmarek
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-10 11:22