Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. poz. 1641), dalej zwana „ustawą”.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dalej zwany „BIP”) lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnianych w BIP lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Określa się następujące warunki wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w powyższy sposób:

 1. umieszczanie informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego;
 2. ewentualne dalsze udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, albo poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 3. wykorzystywanie informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Starostwu Powiatowemu w Łodzi;
 4. umieszczenie informacji sektora publicznego w tekście w formie cytatu
  wraz z przypisem informującym o źródle jej pochodzenia, jeżeli jej treść lub fragment treści ma stanowić część całości.

Starostwo Powiatowe w Łodzi może określić inne warunki, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego mającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których Starostwu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W takim przypadku Starostwo określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Starostwo Powiatowe w Łodzi ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została udostępniona w systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a w szczególności na stronie BIP Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub udostępniona przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w inny sposób.

Starostwo Powiatowe w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w sposób niezgodny z określonymi warunkami, w szczególności w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Łodzi;
 2. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
 3. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;
 4. rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 1. nie są udostępnione w BIP lub w portalu danych,
 2. są udostępnione w innym niż BIP systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego i nie zostały określone warunki ich ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. są udostępniane lub przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego powinien zawierać, zgodnie
z art. 39 ustawy, w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana,
  a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane,
  w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  - sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  - sposobu  i  okresu   dostępu   do  informacji  gromadzonych  i   przechowywanych w systemie teleinformatycznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego (art. 39 ust. 2 ustawy).

Wniosek można złożyć:

 1. w postaci papierowej, poprzez:
  - złożenie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi,
    90-113 Łódź,  ul. H. Sienkiewicza 3,
  - przesłanie pocztą na wyżej wymieniony adres Starostwa, albo 
 2. w postaci elektronicznej:
  - pocztą elektroniczną na adres: powiat@lodzkiwschodni.pl,
  - za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Starostwa:     /72gq27iww7/skrytka,
  - faksem na nr 42 632 93 11.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Starostwo Powiatowe w Łodzi określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku.

Informacja o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji

Informacja sektora publicznego wytworzona w Starostwie Powiatowym w Łodzi jest udostępniana  lub przekazywana  w celu ponownego wykorzystania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Starostwo Powiatowe w Łodzi może nałożyć opłatę za  ponowne wykorzystywania, jeżeli  przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty zależy od kosztów związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz innych czynników, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków, a w szczególności:

 1. koszty sporządzenia wydruków i kserokopii;
 2. koszty elektronicznych nośników danych;
 3. czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie;
 4. koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 5. ustalając wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego w Łodzi, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz prawo do sprzeciwu

Starosta Łódzki Wschodni, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostwo Powiatowe w Łodzi o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Łódzki Wschodni, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starostwa Powiatowego
w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
  -  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320, z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598) z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Powiatem Łódzkim Wschodnim

Powiat Łódzki Wschodni nie zawarł umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania
z informacji sektora publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Łódzki Wschodni - Andrzej Opala
  data wytworzenia: 2021-12-09
 • opublikował: Jan Wiechno
  data publikacji: 2018-02-15 11:10
 • zmodyfikował: Michał Musiński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-30 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27975
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-30 10:01