Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«luty 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem po ustaniu przyczyn jego zatrzymania.

O zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem można się ubiegać po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego zatrzymanie.
Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy osobie, której okres zatrzymania prawa jazdy nie przekroczył 1 roku następuje:

 • Po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego zatrzymanie,
 • W dniu złożenia wniosku (z zastrzeżeniem, ze nie nastąpiły żadne zmiany w dokumencie prawa jazdy).

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem zwrotu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Warunek nie dotyczy prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem zatrzymanych w związku z nieprzedłożeniem w wymaganym terminie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi
Uzyskanie prawa jazdy.

Kogo dotyczy
Usługa dotyczy osoby, której zatrzymano prawo jazdy.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy/pozwolenia
 2. kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 3. orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, (Badania należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy)
 4. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wydane przez psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, (Badanie psychologiczne należy wykonać w placówce uprawnionej do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu - https://www.lodzkie.pl/zezwolenia-ewidencje-rejestry/rejestr-pracowni-psychologicznych)
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, (Kurs reedukacyjny odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego)
 6. dowód osobisty,

Czas realizacji
Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy osobie, której okres zatrzymania prawa jazdy nie przekroczył 1 roku następuje: W dniu złożenia wniosku (z zastrzeżeniem, ze nie nastąpiły żadne zmiany w dokumencie prawa jazdy)

Sprawy kompletne – tzn. nie wymagające dostarczenia dokumentów oraz dodatkowych wyjaśnień:

 • wygenerowanie PKK – do 2 dni roboczych,
 • realizacja zamówienia dokumentu – do 9 dni roboczych.

Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.).

Opłaty
Opłaty należy dokonać w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3:
PEKAO S. A. – III ODDZIAŁ W ŁODZI  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

 • opłata za wydanie prawa jazdy 100,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem 30,50 zł ( w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna),
 • w przypadku zwrotu dokumentu z depozytu urzędu opłata wynosi 0,50 zł (opłata ewidencyjna).

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego – Wschodniego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi
Wydanie prawa jazdy.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku,
 2. Weryfikacja złożonych dokumentów w zakresie poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności, spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia albo przystąpienia do egzaminu państwowego, zgodności danych z ujętymi w ewidencji kierowców oraz aktach ewidencyjnych kierowców z danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane, stwierdzenia czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy – jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy,
 3. Wydanie prawa jazdy.

Składanie wniosków elektronicznych możliwe jest przy użyciu elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca – https://www.esp.pwpw.pl/:

 1. 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.
 2. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wnioskiem elektronicznym", składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.
 3. 3. Wniosek elektroniczny opatruje się:
  1. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo
  2. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 4. Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
 5. Osoba składająca wniosek elektroniczny przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:
  1. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
  2. oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57902
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-29 09:34