Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«luty 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Wymiana pozwolenia na kierowanie tramwajem w związku ze zmianą danych lub przedłużeniem terminu ważności pozwolenia.

Organ właściwy do realizacji usługi
Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Cel usługi
Uzyskanie pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Kogo dotyczy
Usługa dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022r., poz. 738).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem, (składany osobiście),
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 3. kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. kserokopia posiadanego pozwolenia na kierowanie tramwajem (oryginał do wglądu),
 5. orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami,
 6. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami.

Czas realizacji

 • Czas realizacji usługi to 30 dni od daty skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.
 • W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów w przypadku pozwolenia na kierowanie tramwajem urząd wypełnia druk pozwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Opłaty
Opłaty należy dokonać w kasie starostwa, pokój 704, VII piętro lub wpłacając odpowiednią kwotę na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3:
PEKAO S. A. – III ODDZIAŁ W ŁODZI 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

 • opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem 30,50 zł ( w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna).

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego – Wschodniego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku,
 2. Weryfikacja złożonych dokumentów w zakresie poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności, spełnienia przesłanek określonych w ustawie odpowiednio do rozpoczęcia szkolenia albo przystąpienia do egzaminu państwowego, zgodności danych z ujętymi w ewidencji kierowców oraz aktach ewidencyjnych kierowców z danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane, stwierdzenia czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 4 ustawy – jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy,
 3. Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem.

 

Składanie wniosków elektronicznych możliwe jest przy użyciu elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca – https://www.esp.pwpw.pl/:

 

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wnioskiem elektronicznym", składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.
 3. Wniosek elektroniczny opatruje się:
  1. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo
  2. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 4. Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
 5. Osoba składająca wniosek elektroniczny przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:
  1. oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
  2. oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57903
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-29 09:34