Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR LII/605/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/597/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

UCHWAŁA NR LI/604/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LI/603/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LI/602/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR LI/601/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR LI/600/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu - Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego

UCHWAŁA NR LI/599/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania utworzenia punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

UCHWAŁA NR LI/598/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR LI/597/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

UCHWAŁA NR L/596/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/595/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/594/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/593/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR L/592/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR L/591/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok

UCHWAŁA NR L/590/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017

UCHWAŁA NR L/589/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017

UCHWAŁA NR XLIX/588/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR XLIX/587/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XLIX/586/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX/585/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX/584/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX/583/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLIX/582/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu - Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XLVIII/581/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/580/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/579/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLVIII/578/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego / Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego pn. „Centrum Usług Społecznych WISIENKA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

UCHWAŁA NR XLVIII/577/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2018-2020"

UCHWAŁA NR XLVIII/576/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez Powiat Łódzki Wschodni

UCHWAŁA NR XLVIII/575/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

UCHWAŁA NR XLVIII/574/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018

UCHWAŁA NR XLVIII/573/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

UCHWAŁA NR XLVIII/572/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2018

UCHWAŁA NR XLVII/571/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XLVII/570/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLVII/569/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLVII/568/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVII/567/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLVII/566/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce

UCHWAŁA NR XLVII/565/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

UCHWAŁA NR XLVI/564/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

UCHWAŁA NR XLVI/563/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/562/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/561/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR XLVI/560/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" w 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/559/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLVI/558/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2017 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3169
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-20 10:13

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2278061
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-20 16:55

Stopka strony