Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 1874/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1873/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1872/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Natolin, działka nr 23/11, 23/13, 23/15, 23/17 oraz nr 30/2.

Uchwała nr 1871/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, działka nr 83/10.

Uchwała nr 1870/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Modlica, działka nr 486/14.

Uchwała nr 1869/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Tuszynie, obręb 14, działka nr 224/1.

Uchwała nr 1868/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb 1, działka nr 88/32 i nr 88/33.

Uchwała nr 1867/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 2, działka nr 23/2.

Uchwała nr 1866/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXI Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2018”

Uchwała nr 1865/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 1864/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń organizowanych w ramach obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1863/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszynie Sali, w ramach XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1862/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Biegu X Dycha Justynów-Janówka

Uchwała nr 1861/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego VIII Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi

Uchwała nr 1860/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2017 roku

Uchwała nr 1859/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2017 roku.

Uchwała nr 1858/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1857/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie odwołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1856/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych do pojazdów" dla Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała nr 1855/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn."Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1854/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 r.

Uchwała nr 1853/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1852/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1851/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1850/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1849/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1848/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych „WISIENKA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisywania umów z Instytucją Pośredniczącą i partnerami projektu oraz realizacji projektu

Uchwała nr 1847/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 1846/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1845/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1844/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1843/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1842/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Uchwała nr 1841/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominków za prezentację programu artystycznego podczas obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1840/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację w 2018 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1839/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu vEdukacja Nabór - Szkoły Ponadgimnazjalne umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznego naboru do szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1838/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej na terenie DPS w Lisowicach dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1837/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA"" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1836/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1835/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych podczas obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1834/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1833/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2017 r.

Uchwała nr 1832/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1831/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1830/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1829/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1828/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1827/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1826/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - VW Golf o nr rej. EBR M962

Uchwała nr 1825/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 289/5 o pow. 0,0238 ha.

Uchwała nr 1824/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1823/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1822/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1821/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do podopisywania umów z beneficjentami programu „Aktywny Samorząd"

Uchwała nr 1820/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału dla nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 205/15 (stanowiącej część dawniej działki nr 205/9), położonej w obrębie W-19 w Łodzi, przy ul. Służbowej.

Uchwała nr 1819/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Gałków Mały, działka nr 141.

Uchwała nr 1818/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Brójce, obręb Leśne Odpadki, działka nr 65.

Uchwała nr 1817/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, obręb W-24, przy ul. Tuwima 88/90, działka nr 163/16.

Uchwała nr 1816/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"

Uchwała nr 1815/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1814/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1813/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1812/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro

Uchwała nr 1811/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom" dla uczniów szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1810/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie współorganizacji „Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta" dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1809/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała nr 1808/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Imprezy Sportowo - Rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego na Krytej Pływalni „Oceanik" w Tuszynie

Uchwała nr 1807/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu XI Turnieju Tenisa Stołowego - Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Uchwała nr 1806/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1805/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1804/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1803/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1802/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1801/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1800/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych i gminnych w 2017 r.

Uchwała nr 1799/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Uchwała nr 1798/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r.

Uchwała nr 1797/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego" w 2017 r.

Uchwała nr 1796/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze" w 2017 r.

Uchwała nr 1795/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku

Uchwała nr 1794/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w 2017 r.

Uchwała nr 1793/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1792/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1791/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1790/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1789/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1788/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obrębie Stefanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 459.

Uchwała nr 1787/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Wodzin Prywatny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 270.

Uchwała nr 1786/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Rydzynki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 204.

Uchwała nr 1785/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/1.

Uchwała nr 1784/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 168.

Uchwała nr 1783/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1782/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1781/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1780/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Biesiady w ramach XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1779/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka

Uchwała nr 1778/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zawierania porozumień/umów dotyczących przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie

Uchwała nr 1777/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Konkursu Plastycznego „Mieć prawa to odpowiedzialna sprawa"

Uchwała nr 1776/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2018 roku na materiały promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1775/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2018 roku na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 1774/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie opinii uprawnionego geodety dotyczącej nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Żeromin PGRyb, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 7, 8, 10 oraz obrębie Żeromin Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 3 i 11.

Uchwała nr 1773/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych ilustrującej granice obecnej działki nr 135/1 położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Kruszów.

Uchwała nr 1772/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2017 roku zamówieniach publicznych

Uchwała nr 1771/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1770/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym"

Uchwała nr 1769/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1768/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1767/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1766/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1765/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskiej drużyny pięcioosobowej w Turnieju Gier Komputerowych organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1764/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb 12, działki nr 666/1, 666/5, 666/8 oraz 666/11.

Uchwała nr 1763/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, działka nr 289/5.

Uchwała nr 1762/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Rydzynki, działka nr 583/5.

Uchwała nr 1761/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1760/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice - Wola Łokotowa"

Uchwała nr 1759/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1758/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1757/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 1756/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1755/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2017

Uchwała nr 1754/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1753/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1752/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1751/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 1750/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej jej fragmentu obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 113/4 obręb Ozorków 1 położonego pomiędzy drogą powiatową nr 5175E (ul. Kolejowa w Ozorkowie) a drogą powiatową nr 5171E (ul. Prosta w Ozorkowie) oraz fragmentu drogi powiatowej nr 5173E stanowiącego część działki o nr ewidencyjnym 536/2 obręb Ozorków 10 w powiecie zgierskim

Uchwała nr 1749/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 roku

Uchwała nr 1748/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1747/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1746/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1745/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1744/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w 2018 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1743/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VI Powiatowych Łowów na Lisy"

Uchwała nr 1742/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus +

Uchwała nr 1741/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus +

Uchwała nr 1740/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1739/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2018 r.

Uchwała nr 1738/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1737/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży".

Uchwała nr 1736/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży".

Uchwała nr 1735/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci średniego napięcia oraz budowę linii kablowych i demontaż istniejących linii napowierzchnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2.

Uchwała nr 1734/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 1733/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy integracyjnej „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 1732/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1731/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018

Uchwała nr 1730/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1729/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1728/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem wynajmowanej części budynku.

Uchwała nr 1727/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1726/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 1725/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego, inspekcje i straże

Uchwała nr 1724/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018

Uchwała nr 1723/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2018 r.

Uchwała nr 1722/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

Uchwała nr 1721/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1882
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-05 10:38

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1899736
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-23 07:54

Stopka strony