Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 2015/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 2014/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"

Uchwała nr 2013/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 2012/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"

Uchwała nr 2011/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów

Uchwała nr 2010/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi"

Uchwała nr 2009/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koluszki na lata 2018 - 2020 z perspektywą do 2024 roku.

Uchwała nr 2008/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Audi 80 o nr rej. ELA 2S12

Uchwała nr 2007/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe podłączenie do sieci wodociągowej stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, obiektów zlokalizowanych na nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 187.

Uchwała nr 2006/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Uchwała nr 2005/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 2004/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r.

Uchwała nr 2003/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r.

Uchwała nr 2002/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2001/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 2000/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1999/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1998/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1997/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1996/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1995/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1994/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1993/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017

Uchwała nr 1992/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2.

Uchwała nr 1991/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 355/6 o pow. 0,0139 ha.

Uchwała nr 1990/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 352/5 o pow. 0,0042 ha.

Uchwała nr 1989/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1988/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA""

Uchwała nr 1987/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Andrzejczak do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"

Uchwała nr 1986/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Audi 80 o nr rej. EZD GX21

Uchwała nr 1985/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonego i zużytego składnika majątkowego będącego w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 1984/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 1983/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 1982/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1981/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1980/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1979/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Daewoo Matiz o nr rej. ELW 09U5

Uchwała nr 1978/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd w zakresie odstępstwa od przepisów dotyczących usytuowania wjazdów z drogi do obiektu i urządzenia obsługi ruchu oraz wjazdu na drogę.

Uchwała nr 1977/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"

Uchwała nr 1976/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 1964/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód.

Uchwała nr 1975/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałego środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 1974/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"

Uchwała nr 1973/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"

Uchwała nr 1972/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 1971/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, położonej w Koluszkach, przy ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/7 z przeznaczeniem na prowadzenie filii archiwum Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz zamiejscowych stanowisk składnic akt Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwała nr 1970/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

Uchwała nr 1969/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Festynu Rodzinnego w Koluszkach

Uchwała nr 1968/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Uchwała nr 1967/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1966/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1965/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1964/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód.

Uchwała nr 1963/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1962/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1961/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ"

Uchwała nr 1960/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 1959/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice

Uchwała nr 1958/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów"

Uchwała nr 1957/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1956/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1955/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (III)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1954/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała nr 1953/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1952/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1951/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1950/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1949/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zobowiązania p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego rzeczowych składników majątkowych, dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód oraz rozliczenia przekazanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy

Uchwała nr 1948/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Łodzi, przy ul. Służbowej 7a, działka nr 205/20 i nr 205/22.

Uchwała nr 1947/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1946/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ"

Uchwała nr 1945/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Brójce, obręb Bukowiec, działka nr 332/2.

Uchwała nr 1944/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia osób do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1943/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 2018 w Starowej Górze"

Uchwała nr 1942/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie objęcia patronatem honorowym Starosty Łódzkiego Wschodniego VIII Pieszego Rajdu „Mitomania"

Uchwała nr 1941/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy z Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. dotyczącej udzielenia dotacji celowej na zakup aparatu do znieczulania na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Uchwała nr 1940/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2018 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 1939/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1938/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1937/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1936/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1935/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów, gmina Tuszyn w zakresie odstępstw od przepisów dotyczących odległości między skrzyżowaniami na drodze klasy Z.

Uchwała nr 1934/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - VW Passat o nr rej. EL 894CN

Uchwała nr 1933/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1932/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1931/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1930/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „IV Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa - Pierwsza Pomoc"

Uchwała nr 1929/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie dotacji w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką", ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała nr 1928/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" na dofinansowanie w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa projektu z dziedziny bezpieczeństwa w miejscach publicznych pn.: „W Powiecie Łódzkim Wschodnim przepisów przestrzegamy - o bezpieczeństwo dbamy"

Uchwała nr 1927/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1926/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1925/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1924/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1923/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1922/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1921/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1920/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1919/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1918/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie dofinansowania projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 1917/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1916/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych pozostałych środków trwałych będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Uchwała nr 1915/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Indywidualnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 1914/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej pn. „Drogi wolności" organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym

Uchwała nr 1913/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację uroczystych obchodów Dnia Matki przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1912/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VII Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego" oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach w związku z organizacją „VII Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego"

Uchwała nr 1911/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego obchodów 50-tej rocznicy Zawodowego Pożarnictwa w Koluszkach organizowanego pod hasłem „Pól wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego"

Uchwała nr 1910/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2.

Uchwała nr 1909/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach

Uchwała nr 1908/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1907/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1906/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1905/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1904/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"

Uchwała nr 1903/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA""

Uchwała nr 1902/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 1901/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie dwóch drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 1900/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1899/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Andrespol, obręb Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 488/4 o pow. 0,0144 ha.

Uchwała nr 1898/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 348/5 o pow. 0,0099 ha.

Uchwała nr 1897/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działki położone w gminie Tuszyn, obręb Kruszów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 343/4 o pow. 0,0207 ha, nr 347/5 o pow. 0,0091 ha, nr 351/5 o pow. 0,0090 ha.

Uchwała nr 1896/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Rydzynki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 583/5 o pow. 0,0223 ha.

Uchwała nr 1895/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok.

Uchwała nr 1894/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"

Uchwała nr 1893/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" — odcinek Katarzynów - Felicjanów

Uchwała nr 1892/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice

Uchwała nr 1891/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 1890/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi - ul. Zagajnikowa w miejscowości Różyca do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 1889/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1888/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia warunków umów na realizację kampanii pn. „Pól wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego"

Uchwała nr 1887/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1886/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1885/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1884/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1883/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1882/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1881/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach.

Uchwała nr 1880/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r." oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1879/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 1878/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1877/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na usługę oczyszczenia terenu realizacji ścieżki rowerowej w miejscowości Gałków Mały z niewybuchów dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 1876/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1875/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1874/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1873/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1872/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, obręb Natolin, działka nr 23/11, 23/13, 23/15, 23/17 oraz nr 30/2.

Uchwała nr 1871/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, działka nr 83/10.

Uchwała nr 1870/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Modlica, działka nr 486/14.

Uchwała nr 1869/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Tuszynie, obręb 14, działka nr 224/1.

Uchwała nr 1868/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb 1, działka nr 88/32 i nr 88/33.

Uchwała nr 1867/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 2, działka nr 23/2.

Uchwała nr 1866/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXI Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2018”

Uchwała nr 1865/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 1864/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń organizowanych w ramach obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1863/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszynie Sali, w ramach XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1862/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Biegu X Dycha Justynów-Janówka

Uchwała nr 1861/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego VIII Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi

Uchwała nr 1860/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2017 roku

Uchwała nr 1859/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2017 roku.

Uchwała nr 1858/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1857/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie odwołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1856/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych do pojazdów" dla Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Uchwała nr 1855/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn."Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

Uchwała nr 1854/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 r.

Uchwała nr 1853/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1852/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1851/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1850/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1849/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1848/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych „WISIENKA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisywania umów z Instytucją Pośredniczącą i partnerami projektu oraz realizacji projektu

Uchwała nr 1847/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 1846/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1845/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1844/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1843/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1842/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Uchwała nr 1841/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominków za prezentację programu artystycznego podczas obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1840/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację w 2018 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1839/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu vEdukacja Nabór - Szkoły Ponadgimnazjalne umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznego naboru do szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1838/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej na terenie DPS w Lisowicach dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1837/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA"" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1836/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1835/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych podczas obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.

Uchwała nr 1834/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1833/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2017 r.

Uchwała nr 1832/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1831/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1830/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1829/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1828/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1827/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1826/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - VW Golf o nr rej. EBR M962

Uchwała nr 1825/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 289/5 o pow. 0,0238 ha.

Uchwała nr 1824/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1823/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1822/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 1821/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do podopisywania umów z beneficjentami programu „Aktywny Samorząd"

Uchwała nr 1820/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału dla nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 205/15 (stanowiącej część dawniej działki nr 205/9), położonej w obrębie W-19 w Łodzi, przy ul. Służbowej.

Uchwała nr 1819/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Gałków Mały, działka nr 141.

Uchwała nr 1818/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Brójce, obręb Leśne Odpadki, działka nr 65.

Uchwała nr 1817/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, obręb W-24, przy ul. Tuwima 88/90, działka nr 163/16.

Uchwała nr 1816/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży"

Uchwała nr 1815/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1814/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1813/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1812/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro

Uchwała nr 1811/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom" dla uczniów szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1810/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie współorganizacji „Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta" dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1809/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała nr 1808/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Imprezy Sportowo - Rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego na Krytej Pływalni „Oceanik" w Tuszynie

Uchwała nr 1807/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu XI Turnieju Tenisa Stołowego - Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Uchwała nr 1806/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1805/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1804/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1803/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1802/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1801/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew - Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1800/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych i gminnych w 2017 r.

Uchwała nr 1799/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Uchwała nr 1798/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r.

Uchwała nr 1797/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego" w 2017 r.

Uchwała nr 1796/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze" w 2017 r.

Uchwała nr 1795/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku

Uchwała nr 1794/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w 2017 r.

Uchwała nr 1793/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1792/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1791/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1790/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1789/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1788/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obrębie Stefanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 459.

Uchwała nr 1787/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Wodzin Prywatny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 270.

Uchwała nr 1786/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Rydzynki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 204.

Uchwała nr 1785/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/1.

Uchwała nr 1784/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 168.

Uchwała nr 1783/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1782/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1781/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1780/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Biesiady w ramach XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1779/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka

Uchwała nr 1778/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zawierania porozumień/umów dotyczących przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie

Uchwała nr 1777/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Konkursu Plastycznego „Mieć prawa to odpowiedzialna sprawa"

Uchwała nr 1776/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2018 roku na materiały promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 1775/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2018 roku na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 1774/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie opinii uprawnionego geodety dotyczącej nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Żeromin PGRyb, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 7, 8, 10 oraz obrębie Żeromin Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 3 i 11.

Uchwała nr 1773/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych ilustrującej granice obecnej działki nr 135/1 położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Kruszów.

Uchwała nr 1772/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2017 roku zamówieniach publicznych

Uchwała nr 1771/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1770/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym"

Uchwała nr 1769/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1768/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1767/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1766/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1765/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskiej drużyny pięcioosobowej w Turnieju Gier Komputerowych organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 1764/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb 12, działki nr 666/1, 666/5, 666/8 oraz 666/11.

Uchwała nr 1763/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, działka nr 289/5.

Uchwała nr 1762/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Rydzynki, działka nr 583/5.

Uchwała nr 1761/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1760/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice - Wola Łokotowa"

Uchwała nr 1759/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach"

Uchwała nr 1758/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1757/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 1756/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1755/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2017

Uchwała nr 1754/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1753/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1752/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1751/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 1750/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej jej fragmentu obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 113/4 obręb Ozorków 1 położonego pomiędzy drogą powiatową nr 5175E (ul. Kolejowa w Ozorkowie) a drogą powiatową nr 5171E (ul. Prosta w Ozorkowie) oraz fragmentu drogi powiatowej nr 5173E stanowiącego część działki o nr ewidencyjnym 536/2 obręb Ozorków 10 w powiecie zgierskim

Uchwała nr 1749/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 roku

Uchwała nr 1748/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1747/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1746/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1745/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1744/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w 2018 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1743/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VI Powiatowych Łowów na Lisy"

Uchwała nr 1742/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus +

Uchwała nr 1741/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus +

Uchwała nr 1740/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1739/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2018 r.

Uchwała nr 1738/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1737/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży".

Uchwała nr 1736/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży".

Uchwała nr 1735/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci średniego napięcia oraz budowę linii kablowych i demontaż istniejących linii napowierzchnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2.

Uchwała nr 1734/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 1733/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy integracyjnej „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 1732/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1731/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018

Uchwała nr 1730/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1729/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1728/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem wynajmowanej części budynku.

Uchwała nr 1727/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1726/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 1725/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego, inspekcje i straże

Uchwała nr 1724/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018

Uchwała nr 1723/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2018 r.

Uchwała nr 1722/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

Uchwała nr 1721/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7195
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-10 11:07

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2189789
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-17 13:48

Stopka strony