Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 1758/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1757/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

Uchwała nr 1756/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1755/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2017

Uchwała nr 1754/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1753/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1752/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018

Uchwała nr 1751/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

Uchwała nr 1750/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej jej fragmentu obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 113/4 obręb Ozorków 1 położonego pomiędzy drogą powiatową nr 5175E (ul. Kolejowa w Ozorkowie) a drogą powiatową nr 5171E (ul. Prosta w Ozorkowie) oraz fragmentu drogi powiatowej nr 5173E stanowiącego część działki o nr ewidencyjnym 536/2 obręb Ozorków 10 w powiecie zgierskim

Uchwała nr 1749/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 roku

Uchwała nr 1748/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

Uchwała nr 1747/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 1746/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1745/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (IV)" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji

Uchwała nr 1744/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie w 2018 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 1743/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VI Powiatowych Łowów na Lisy"

Uchwała nr 1742/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus +

Uchwała nr 1741/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus +

Uchwała nr 1740/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 1739/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2018 r.

Uchwała nr 1738/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018

Uchwała nr 1737/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży".

Uchwała nr 1736/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży".

Uchwała nr 1735/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci średniego napięcia oraz budowę linii kablowych i demontaż istniejących linii napowierzchnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2.

Uchwała nr 1734/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 1733/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy integracyjnej „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 1732/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2018

Uchwała nr 1731/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018

Uchwała nr 1730/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1729/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 1728/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem wynajmowanej części budynku.

Uchwała nr 1727/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach"

Uchwała nr 1726/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Uchwała nr 1725/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego, inspekcje i straże

Uchwała nr 1724/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018

Uchwała nr 1723/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2018 r.

Uchwała nr 1722/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

Uchwała nr 1721/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 364
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-19 11:06

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Dane kontaktowe

tel. +48 42 633 71 91
fax +48 42 632 93 11

Poczta elektroniczna: powiat@lodzkiwschodni.pl
Strona internetowa: www.lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1671184
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-23 14:06

Stopka strony