Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR III/50/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR III/49/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR III/48/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

UCHWAŁA NR III/46/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" w 2019 r.

UCHWAŁA NR III/45/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2018 r.

UCHWAŁA NR III/44/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2018 r.

UCHWAŁA NR III/43/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2018 r.

UCHWAŁA NR III/42/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2018 r.

UCHWAŁA NR III/41/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2018 r.

UCHWAŁA NR III/40/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2019 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86

UCHWAŁA NR III/39/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2019 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR III/38/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019r.

UCHWAŁA NR III/37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku

UCHWAŁA NR III/36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

UCHWAŁA NR III/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

UCHWAŁA NR III/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR III/33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/32/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2002 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych w Komisjach Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR II/24/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r.

UCHWAŁA NR II/23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.

UCHWAŁA NR II/22/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/21/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/20/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/19/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 - 2023

UCHWAŁA NR II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" w 2018 r.

UCHWAŁA NR II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

UCHWAŁA NR II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/11/2002 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych w Komisjach Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8469
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-10 12:35

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl
rada.lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.geoportal2.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3924737
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 13:17

Stopka strony