Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa „ZKiB” należy:

 1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:
  • opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja dokumentacji planistycznej z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • planowanie, organizowanie i wykonywanie dokumentacji szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,
  • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • realizacja zadań związanych z radiową siecią zarządzania wojewody,
  • uzgadnianie oraz opiniowanie aktów prawa miejscowego w aspekcie wymogów dotyczących zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz koordynacja działań powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacjach szczególnych,
  • opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących zarządzania kryzysowego,
  • współpraca z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,
  • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w podległych jednostkach.
    
 2. zadania z zakresu obrony cywilnej:
  • opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja dokumentacji planistycznej z zakresu obrony cywilnej,
  • planowanie, organizowanie i wykonywanie dokumentacji szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu obrony cywilnej,
  • tworzenie formacji obrony cywilnej oraz planowanie potrzeb w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
  • planowanie, przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia ludności na obszarze powiatu,
  • tworzenie, przygotowywanie i zapewnianie działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania,
  • planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  • integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  • opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej,
  • opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,
  • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
  • współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
  • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej w podległych jednostkach,
  • opracowywanie oceny stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej;
    
 3. zadania z zakresu spraw obronnych:
  • realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem zapasowych miejsc pracy dla organu administracji samorządowej,
  • wykonywanie przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wykonujących zadania na obszarze województwa, w ramach obowiązków państwa – gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC),
  • planowanie zadań dotyczących przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa,
  • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz zabezpieczenie organizacyjno-materiałowe Powiatowej Komisji Lekarskiej przy prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
  • określanie potrzeb oraz profilu aktualizacji zakresu przygotowań obronnych poprzez opracowywanie projektu Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych powiatu łódzkiego wschodniego,
  • zapewnienie funkcjonowania stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz organizacja akcji kurierskiej,
  • występowanie do władz samorządowych o nadanie świadczeń osobistych i rzeczowych dotyczących realizacji zadań obronnych,
  • reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji wojskowej i w czasie wojny,
  • współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz z terenowymi organami administracji wojskowej,
  • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie wykonywania zadań z zakresu spraw obronnych w jednostkach organizacyjnych powiatu,
  • opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań z dziedziny obronności;
    
 4. inne zadania:
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
  • koordynowanie działań jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom,
  • koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa Powiatu przedstawianego przez powiatowe służby, inspekcje i straże,
  • prowadzenie dokumentacji i obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim,
  • zadania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności poprzez współpracę z własnymi jednostkami przy opracowywaniu i aktualizacji planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej oraz sporządzanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
  • ustanawianie, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, społecznego opiekuna zabytków i prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
  • współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • opiniowanie wojewódzkiego planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego,
  • opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych,
  • współdziałanie z jednostkami systemu państwowego ratownictwa medycznego,
  • zadania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie analizy informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
    

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19428
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-24 09:40