Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego „FK” w szczególności należy:

 1. planowanie i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu, w tym:
  • opracowywanie projektu budżetu Powiatu,
  • opracowywanie i przekazywanie jednostkowych planów wydziałów, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,
  • przyjmowanie wniosków i propozycji zmian budżetu i w budżecie z wydziałów i jednostek organizacyjnych oraz zbiorcze opracowanie projektów uchwał zarządu bądź projektów uchwał Rady Powiatu,
  • opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych Powiatowi ustawami,
  • opracowywanie projektów ostatecznych kwot dochodów i wydatków dla Starostwa w układzie dysponentów po uchwaleniu budżetu Powiatu na dany rok oraz projektów ich aktualizacji w następstwie zmian budżetu,
  • opracowywanie projektów ostatecznych kwot dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży po uchwaleniu budżetu Powiatu na dany rok oraz projektów ich aktualizacji w następstwie zmian budżetu,
  • opracowywanie okresowych ocen i analiz przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków przez jednostki organizacyjne Powiatu, inspekcje i straże,
  • analiza realizacji budżetu Powiatu oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu,
  • opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, jej monitorowanie i aktualizacja,
  • przygotowanie półrocznej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;

   
 2. obsługa finansowo – księgowa Powiatu (organu), w tym:
  • prowadzenie rachunkowości Powiatu (organu) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
   • zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów,
   • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości syntetyczno – analitycznej w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu,
  • kontrola składanych przez podległe jednostki organizacyjne sprawozdań budżetowych i finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Powiatu,
  • dokonywanie bieżącej analizy dochodów i wydatków i zaangażowania poszczególnych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży w odniesieniu do planu budżetowego,
  • opracowywanie sprawozdań budżetowych według zasad i terminów określonych przez Ministerstwo Finansów,
  • sporządzanie informacji o zaległościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych,
  • współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
  • bieżąca analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu Powiatu jednostkom organizacyjnym,
  • nadzór nad rozliczaniem dotacji z budżetu państwa;
    
 3. obsługa finansowo – księgowa Starostwa Powiatowego w Łodzi, w tym:
  • prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
   • zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów,
   • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
  • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Starostwa,
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej zewnętrznej i wewnętrznej,
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej Starostwa dotyczącej wynagrodzeń, środków trwałych i inwestycji,
  • obsługa spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, ZUS,
  • ewidencja zaangażowania wydatków Starostwa,
  • kontrola i windykacja należności Powiatu, Starostwa i Skarbu Państwa,
  • obsługa księgowa syntetyczno – analityczna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • naliczanie i wypłata diet radnym Powiatu,
  • analiza wykorzystywanych środków zapisanych w budżecie dla Starostwa,
  • prowadzenie księgowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Starostwa,
  • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
  • nadzór nad przestrzeganiem rozliczeń pieniężnych,
  • sporządzanie sprawozdań z tytułu udzielonej pomocy publicznej,
  • rozliczanie podatku od towarów i usług:
   • podatku VAT naliczonego i należnego,
   • prowadzenie rejestru VAT,
  • sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT-7 Starostwa,
  • konsolidacja rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki objęte centralizacją,
  • sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT-7 Powiatu,
  • sporządzanie i przesyłanie jednolitego pliku kontrolnego;
    
 4. obsługa finansowo – księgowa realizowanych dochodów Skarbu Państwa przez Powiat, w tym:
  • prowadzenie księgowości syntetycznej oraz analityki według poszczególnych tytułów dochodów Skarbu Państwa,
  • bieżące prowadzenie rejestru użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa,
  • przygotowanie danych do projektu planu dochodów Skarbu Państwa,
  • sporządzanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań w zakresie realizacji i windykacji dochodów Skarbu Państwa,
  • kontrola i windykacja należności Skarbu Państwa,
  • terminowe przekazywanie zrealizowanych dochodów na rachunek bieżący dysponenta – Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1487
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-23 14:46

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl
rada.lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.geoportal2.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3859473
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 14:26

Stopka strony