Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych „EiSS” w szczególności należy:

 1. w zakresie edukacji:
  • zadania związane z prowadzeniem przez Powiat Łódzki Wschodni publicznych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenie spraw związanych z:
   • zakładaniem szkół i placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz ich likwidacją,
   • ustalaniem planów sieci publicznych szkół i obwodu działania poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   • powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz odwoływaniem z tego stanowiska,
   • prowadzeniem procedury dotyczącej przygotowania projektu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki,
   • opracowywaniem wniosków o przyznanie nagród, medali i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
   • nadzorem nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych i finansowych,
   • wydawaniem skierowań do kształcenia specjalnego, do internatu specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz akceptacją indywidualnego nauczania,
   • kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
   • rekrutacją do szkół prowadzonych przez Powiat,
   • sporządzaniem sprawozdań wymaganych przepisami prawa oświatowego,
   • sporządzaniem bieżących analiz dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
   • sporządzaniem projektów porozumień dotyczących powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej,
   • opracowywaniem zasad ustalania czasu pracy nauczycieli nieuregulowanego przez ustawę Karta Nauczyciela,
   • analizowaniem i opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół oraz placówek przed ich zatwierdzeniem,
   • prowadzeniem procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
   • opracowywaniem planów i regulaminów wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe oraz z merytorycznych rozporządzeń,
   • przygotowywaniem dokumentacji związanej z procedurą tworzenia rady oświatowej powiatu,
  • zadania związane z prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  • zadania dotyczące dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w tym rozliczania udzielonych dotacji,
  • zadania związane z finansowaniem szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, w tym:
   • przygotowywanie projektu budżetu na dany rok w działach dotyczących szkół i placówek oświatowych,
   • wnioskowanie o dokonanie zmian w planach finansowych szkół i placówek oraz w budżecie Powiatu,
   • sporządzanie okresowych zbiorczych sprawozdań z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe i innych wydatków w działach związanych z oświatą oraz analiza tych wydatków,
   • analiza i wyliczenie poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sporządzenie stosownego sprawozdania w tej sprawie,
   • ustalanie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dany rok kalendarzowy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne,
   • dokonywanie rozliczeń dotacji celowych otrzymanych przez Powiat na zadania oświatowe,
   • rozliczanie subwencji oświatowej otrzymanej na prowadzenie szkół i placówek oraz występowaniem o środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
  • prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do organu prowadzącego zadań z zakresu edukacji publicznej, określonych w aktach normatywnych;
    
 2. w zakresie sportu
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o sporcie, w tym spraw związanych z:
   • prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej),
   • wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz o odmowie wpisu,
   • wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz o odmowie wpisu,
   • nadzorem nad działalnością uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej), w tym wydawaniem wyciągów z prowadzonych ewidencji,
   • realizacją zadań z zakresu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięte wyniki sportowe,
   • organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych,
   • obsługą kancelaryjną Powiatowej Rady Sportu;
     
 3. w zakresie dotyczącym organizacji pozarządowych:
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym związanych:
   • z opracowywaniem rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji,
   • ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach, w tym związanych:
   • ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia samorządu terytorialnego oraz fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu,
   • z prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
   • z wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji oraz odmowie wpisu;
     
 4. w zakresie kultury:
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadania, wynikającego z ustawy o bibliotekach, w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, w tym z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na ten cel;
    
 5. w zakresie zdrowia:
  • prowadzenie spraw związanych z:
   • zadaniami z zakresu promocji, ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej,
   • zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym opracowywaniem programów polityki zdrowotnej oraz sporządzaniem informacji o realizowanych na terenie powiatu programach polityki zdrowotnej,
   • ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu, na podstawie ustawy prawo farmaceutyczne.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21977
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-25 08:44