Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami „GN” w szczególności należy:

 1. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:
  • zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dotyczące zbywania, nabywania, zamiany, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania, oddania w użytkowanie wieczyste, ustanawianie prawa trwałego zarządu, ustanowienie służebności,
  • ewidencjonowanie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacja informacji o stanie zasobu,
  • sporządzanie i uaktualnianie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
  • zadania związane z określeniem wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia:
   • ceny sprzedaży,
   • opłaty z tytułu: użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, bezumownego korzystania z nieruchomości,
   • czynszu dzierżawnego, czynszu z tytułu najmu,
  • zadania związane z wywłaszczeniem praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości  oraz ustaleniem odszkodowań dla tych celów,
  • ustalenie odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
  • zadania z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • zadania związane z przygotowaniem postępowań sądowych dotyczących własności lub innych praw rzeczowych dla nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, w szczególności w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;
  • zadania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej,
  • zadania z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych, w tym:
   • ustalanie w drodze decyzji: nieruchomości stanowiące wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie oraz ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
  • zadania związane z nieodpłatnym przekazaniem Lasom Państwowym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
  • zadania wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez wydawanie na podstawie art. 118 ww. ustawy, decyzji administracyjnych w zakresie nieodpłatnego przyznania własności działek na rzecz osób którym przysługuje prawo dożywotniego rolniczego użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
  • zadania wynikające z ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym poprzez wydawanie na podstawie art. 6 ww. ustawy, decyzji w zakresie nieodpłatnego przekazania na własność działek gruntu właścicielom budynków znajdujących się na terenie gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa,
  • zadania wynikające z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zadania wynikające z ustawy o lasach,
  • zadania wynikające z dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 roku o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
  • zadania wynikające z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
    
 2. zadania z zakresu gospodarki mieniem powiatowym, w tym:
  • zadania zakresu gospodarowania zasobem powiatowym w tym:
   • dotyczące zbywania, nabywania, zamiany, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania, ustanawiania prawa trwałego zarządu, ustanowienia służebności,
   • ewidencjonowanie nieruchomości należących do zasobu powiatowego i aktualizacja informacji o stanie zasobu, sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
  • zadania związane z określeniem wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia:
   • ceny nieruchomości podlegającej zbyciu, nabyciu, zamianie,
   • opłaty z tytułu: trwałego zarządu, bezumownego korzystania z nieruchomości, użyczenia,
   • czynszu dzierżawnego, czynszu z tytułu najmu,
  • zadania związane z przygotowaniem postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących własności lub innych praw rzeczowych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
  • zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatowymi z wyłączeniem dysponowania nieruchomościami stanowiącymi drogi powiatowe.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1605
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-24 11:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl
rada.lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.geoportal2.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3859528
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 14:26

Stopka strony