Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

Usługa umożliwia wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, która poprzedza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 146 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).
 • Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenu, właściwy dla danej lokalizacji  zamierzenia budowlanego.

Wymagane dokumenty

 • Załączniki obowiązkowe:
  • Wniosek o zatwierdzenie obiektu budowlanego
  • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt budowlany i posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
  • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika )
 • Załączniki fakultatywne ( załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego):
  • wynikające z ustawy  Prawo budowlane
  • załączniki wynikające z przepisów szczególnych,

Czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty

 • Opłata skarbowa za zatwierdzenie projektu budowlanego wynosi 47 zł.
 • Opłata nie jest pobierana w przypadku zatwierdzenia projektów dotyczących budownictwa mieszkaniowego

Tryb odwoławczy
Odwołać można się od wydanych w postępowaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/wnioskodawca, a także strony postępowania niezadowoleni z decyzji organu pierwszej instancji.

Rezultat realizacji usługi  
 Inwestor/wnioskodawca otrzymuje decyzję zatwierdzającą projekt budowlany. Jest ona odrębną decyzją poprzedzającą wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej określony, jednak nie dłużej niż rok (w tym okresie powinno się wystąpić o pozwolenie na budowę).

Etapy realizacji usługi

 1. PRZYJĘCIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.
 2. REJESTRACJA I WERYFIKACJA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU (jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa,  organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). Wnioskodawca powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.)
 3. ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE USTALA STRONY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. (jeżeli występują strony postępowania, organ prowadzący zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując strony o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na  budowę.)
 4. ANALIZA I SPRAWDZENIE WNIOSKU POD WZGLĘDEM  MERYTORYCZNYM. (jeżeli wcześniej strony nie wniosły zastrzeżeń do prowadzonego postępowania)  Jeżeli  inwestor złożył kompletny wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie  projektu budowlanego w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu (gdy jest ona wymagana), a także złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej nie może odmówić  wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Jeżeli w wyznaczonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte to organ administracji architektoniczno – budowlanej wydaje decyzję o odmowie    zatwierdzenia projektu. W przypadku, gdy w złożonym projekcie budowlanym stwierdzi się odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, to informuje się o tym inwestora w postanowieniu nakładającym obowiązek usunięcia nieprawidłowości.
 5. WYDANIE DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO Po zebraniu i weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów zostaje przygotowana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Po podpisaniu i przystawieniu pieczęci urzędowej można ją wydać wraz załącznikami wnioskodawcy. W przypadku braku odwołania decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od dnia doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok. W tym czasie powinno się wystąpić o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku, kiedy wymagane dokumenty nie zostały złożone lub z oceny merytorycznej załączonych do wniosku dokumentów wynika, że projektu nie można zatwierdzić, to organ właściwy wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16605
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-02 11:19