Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta łódzki Wschodni

Cel usługi
Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Kogo dotyczy  
Zarządca drogi powiatowej i gminnej

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 687t.j. z późniejszymi zmianami), art. 11b ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 11c i art. 11d ust. 1.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 290)  Prawo budowlane: art. 32 i art. 33,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 t.j. )-  Kodeks postępowania administracyjnego art. 104.

Wymagane dokumenty

 • Opinia właściwych miejscowo
  • zarządu województwa,
  • zarządu powiatu,
  • wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 • Mapy w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu.
 • Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi
 • Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminie ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 • Oświadczenia projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jako załączniki do projektu budowlanego.
 • W przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, poza zastrzeżonymi do właściwości Wojewody, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
 • Opinia dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią
 • Opinia dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych
 • Opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • Opinia właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
 • Opinia innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,
 • Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 9 i ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późniejszymi zmianami),
  • w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  • pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 t.j. z późniejszymi zmianami),
 • Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia. 
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Czas realizacji
Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie do 90 dni  od dnia złożenia wniosku o którym mowa w art. 11a (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania   i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych)

Opłaty

 • wydanie decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zmianami).
 • za pełnomocnictwo - 17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa (na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 783)

Tryb odwoławczy
Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest:

 • wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę;
 • minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę.

Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy.

W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi, nieruchomości, działki.

Rezultat realizacji usługi  
Uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. 

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku   z załącznikami.
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku
 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 4. Analiza i sprawdzenie dokumentacji pod względem merytorycznym
 5. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50399
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 15:43