Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego

Usługa umożliwia złożenie wniosku dotyczącego rozbiórki obiektu budowlanego do starosty właściwego ze względu na lokalizację zamierzenia. 

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel usługi
Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi legalne przeprowadzenie robót rozbiórkowych.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 146 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • Zgoda właściciela obiektu
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku
 • Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu z rejestru zabytków
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Projekt rozbiórki obiektu
 • Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)

Czas realizacji

 • Według  art. 35 K.p.a (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez  zbędnej zwłoki. W przypadku  gdy wymagane jest  postępowanie wyjaśniające – miesiąc. Sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.
 • Według Ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)  art 35 ust. 6 maksymalny czas na wydanie pozwolenia wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo  45 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku inwestycji kolejowej.
 • Zasady tej nie stosuje się w przypadku pozwolenia na rozbiórkę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000.
 • Do terminu z art. 35 ust 6 Prawo budowlane,  nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty

 • 36,00 zł – za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (opłaty nie uiszcza się w przypadku budownictwa mieszkaniowego).
 • 17,00 zł – ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Nie pobiera się opłaty skarbowej od jednostek budżetowych i samorządowych.

Tryb odwoławczy
Odwołać można się od wydanych w postępowaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę lub decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/wnioskodawca, a także strony postępowania niezadowolone z decyzji organu pierwszej instancji. Prace rozbiórkowe można rozpocząć przed wydaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie zagrożenia życia lub mienia. Nie zwalnia to jednak inwestora od konieczności bezzwłocznego uzyskania stosownej decyzji czy też dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Rezultat realizacji usługi  
Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie prac rozbiórkowych.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę wraz z załącznikami.
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku (jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). Wnioskodawca powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 3. Organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego. (jeżeli występują strony postępowania, organ prowadzący zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując strony o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym. (jeżeli wcześniej strony nie wniosły zastrzeżeń do prowadzonego postępowania)
  • w przypadku, gdy w złożonym projekcie budowlanym stwierdzi się odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, to informuje się o tym inwestora w postanowieniu nakładającym obowiązek usunięcia nieprawidłowości,
  •  jeżeli w wyznaczonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte to organ administracji architektoniczno – budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.
 5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 15:43