Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę do starosty właściwego ze względu na lokalizację zamierzenia budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 146 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.).
 • Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenu, właściwy dla danej lokalizacji  zamierzenia budowlanego.

Wymagane dokumenty

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Dwa egzemplarze (ewentualnie trzeci dla Inwestora) dokumentacji zawierającej:
  • plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie do celów lokalizacyjnych z zaznaczeniem lokalizacji obiektu,
  • odpowiednie szkice i rysunki obrazujące inwestycję (elewacji, rzuty i przekroje budynku z podaniem podstawowych wymiarów)
  • w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, opłacone zgodnie z ustawą  o opłacie skarbowej (17 zł) - jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.

W przypadku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika na ścieki dodatkowo należy załączyć:

 • niezbędne domiary projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika na ścieki do istniejących  i projektowanych elementów zagospodarowania, jak również domiary do granic działki
 • odpowiednie szkice, rysunki oczyszczalni określające jej budowę (rzut, przekroje i. in.),
 • opis sposobu wykonania, działania i prowadzenia prac, atesty
 • opinia hydrogeologiczna określająca warunki gruntu
 • w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi
 • w przypadku występowania studni - oświadczenie właściciela studni, że istniejąca studnia nie jest wykorzystywana w celu dostarczania wodę do spożycia przez ludzi.

Roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego, wykonywane:

 • przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają pozwolenia na budowę,
 • na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust.1 - przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Czas realizacji
Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych, to inwestor może przystąpić  do wykonywania robót budowlanych (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia, powoduje, że liczony jest on od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia).

Opłaty

 • Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych zwolnione jest z opłaty skarbowej.
 • W przypadku gdy wnioskodawca chce uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych wnosi opłatę – 17 zł

Tryb odwoławczy
Wnioskodawca może się odwołać w przypadku, gdy zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na zgłoszone prace budowlane. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z art. 127 – 140 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia. Osoba, niebędąca wnioskodawcą, która jest niezadowolona z przyjętego zgłoszenia, może dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w organach nadzoru budowlanego (zgodnie z art. 50 ustawy Prawo budowlane).

Rezultat realizacji usługi  
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych (do wykonania robót budowlanych można przystąpić nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie zgłoszenia wraz  z załącznikami.
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego zgłoszenia w przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu wysyłane jest do inwestora (lub jego pełnomocnika) postanowienie nakładające obowiązek ich usunięcia w podanym w nim terminie (zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy prawo budowlane)
 3. Ocena merytoryczna złożonego zgłoszenia nieuzupełnienie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia stanowi podstawę do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Jeżeli złożone zgłoszenie nie posiadało braków, lub  też zostały one uzupełnione, to organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.
 4. Przyjęcie zgłoszenia. W przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Inwestor chcący uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych ma możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku  o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50391
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 15:43