Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dzienniki Urzędowe
 • obywatel

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt. 1b Prawo budowlane.

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę do starosty właściwego ze względu na lokalizację zamierzenia budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 14  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).
 • Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenu, właściwy dla danej lokalizacji  zamierzenia budowlanego.

Wymagane dokumenty
Do zgłoszenia budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a tj.:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1-4 Prawo budowlane. Przepisy art. 35 ust. 1 Prawo budowlane stosuje się odpowiednio.

Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt. 1b (przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, która nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków ) należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1, 2, 4 Prawo budowlane. Przepisy art. 35 ust. 1 Prawo budowlane stosuje się odpowiednio.

Czas realizacji
Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych, to inwestor może przystąpić  do wykonywania robót budowlanych (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia, powoduje, że liczony jest on od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia).

Opłaty

 • za przyjęcie zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539,00 zł;
 • za przyjęcie zgłoszenia przebudowy wolno stojącego  budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 0,5 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 269,50 zł;
 • za przyjęcie zgłoszenia budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości powyżej 1 km – 2 143,00 zł;
 • za przyjęcie zgłoszenia budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości do 1 km – 105,00 zł.

Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadku przyjęcia zgłoszenia budynku zniszczonego bądź uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych. Opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, należy uiścić 17,00 zł opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Tryb odwoławczy
Wnioskodawca może się odwołać tylko w przypadku, kiedy zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu (lub też na decyzję wnoszącą sprzeciw z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę). Dopiero wydanie takiej decyzji wszczyna postępowanie w zakresie regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia. Osoba, niebędąca wnioskodawcą, która jest niezadowolona z przyjętego zgłoszenia, może dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w organach nadzoru budowlanego (zgodnie z art. 50 ustawy Prawo budowlane).

Rezultat realizacji usługi
Inwestor może przystąpić do realizacji inwestycji w przypadku, gdy organ, w którym zgłoszono zamiar podjęcia robót budowlanych nie wniósł, w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, sprzeciwu w formie decyzji. Roboty budowlane objęte zgłoszeniem należy rozpocząć w terminie 3 lat od określonego w przedmiotowym zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. W innym przypadku należy dokonać nowego zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Inwestor ma obowiązek po przyjęciu zgłoszenia zawiadomić organ nadzoru budowlanego (właściwy ze względu na lokalizację inwestycji), o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie zgłoszenia wraz  z załącznikami
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku (organ właściwy zamieszcza w swoim biuletynie informacji publicznej informację o dokonaniu zgłoszenia. Informację, zawierającą imię i nazwisko albo adres inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu, należy zamieścić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.)
  • Sprawdzana jest kompletność i poprawność zgłoszenia oraz załączników.
  • W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada na wnioskodawcę obowiązek, w drodze postanowienia, uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów. Jeżeli dokumenty nie zostaną uzupełnione lub termin, podany w postanowieniu, zostanie uchybiony, zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych wymienionych w zgłoszeniu. Nałożenie obowiązku uzupełnienia dokumentów przerywa bieg terminu, który ma organ właściwy na wniesienie ewentualnego sprzeciwu na wykonanie zawartych w  zgłoszeniu robót budowlanych.
  • Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie, wyznaczy termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni.  Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi lub czynność zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).
  • Uzupełniane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym (kancelarii) organu, w którym dokonano zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.
 3. Ocena merytoryczna zgłoszenia robót budowlanych jeżeli złożone zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.
 4. Przyjęcie zgłoszenia w przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Inwestor chcący uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych ma możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku  o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.). Organ właściwy zamieszcza w swoim biuletynie informacji publicznej informację o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia (wraz z datą jego wniesienia) albo o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu (wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu). Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje inwestorowi dziennik budowy.  Realizacja  inwestycji objętych obowiązkiem zgłoszenia  zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 1b, 19 a oraz art. 29 ust. 2 pkt. 1b prawo budowlane, wymaga prowadzenia dziennika budowy.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16604
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-02 11:19