Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku wprowadzenia istotnej zmiany lub odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę.  

Usługa umożliwia złożenie wniosku dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę w przypadku wprowadzenia istotnej zmiany lub odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę do starosty właściwego ze względu na lokalizację zamierzenia budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta łódzki Wschodni

Cel usługi
Uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wprowadzenie zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym lub innych warunkach pozwolenia na budowę.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 14  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).
 • Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenu, właściwy dla danej lokalizacji  zamierzenia budowlanego.

Wymagane dokumenty

 • Załączniki obowiązkowe:
  • Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (opcjonalnie  informacje uzupełniającą  (PB-5) w przypadku, gdy informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników /jeżeli jest ich więcej/ nie zmieściły się we wniosku)
  • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt budowlany i posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
  • Dziennik budowy (jeśli był wcześniej pobrany)
  • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika )
 • Załączniki fakultatywne ( załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego):
  • wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • załączniki wynikające z przepisów szczególnych,

Wszystkie te załączniki wyszczególnione są we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę i zmianę pozwolenia na budowę.

Czas realizacji
Według  art. 35 K.p.a (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez  zbędnej zwłoki, W przypadku  gdy wymagane jest  postępowanie wyjaśniające – miesiąc Sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące. Według Ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)  art 35 ust. 6 maksymalny czas na wydanie pozwolenia na budowę wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo  45 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku inwestycji kolejowej. Do terminu z art. 35 ust 6 Prawo budowlane,  nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W stosunku do inwestycji wymagających przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko załatwienie sprawy następuje - zgodnie z art. 35 K.p.a. - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

 • 47 zł - opłata za zatwierdzenie projektu budowlanego;
 • 17 zł - ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

 Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:

 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku).

Nie pobiera się opłaty skarbowej od jednostek budżetowych i samorządowych.

Tryb odwoławczy
Odwołać można się od wydanych w postępowaniu decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/wnioskodawca, a także strony postępowania, niezadowolone z decyzji organu pierwszej instancji.

Rezultat realizacji usługi  
Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę umożliwiającej planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę wraz z załącznikami.
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku (jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa,  organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). Wnioskodawca powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 3. Organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego. (jeżeli występują strony postępowania, organ prowadzący zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując strony o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym. (jeżeli wcześniej strony nie wniosły zastrzeżeń do prowadzonego postępowania)
  • w przypadku, gdy w złożonym projekcie budowlanym stwierdzi się odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, to informuje się o tym inwestora w postanowieniu nakładającym obowiązek usunięcia nieprawidłowości,
  • jeżeli w wyznaczonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte to organ administracji architektoniczno – budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 5. Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50398
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 15:43