Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi
Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Usługa umożliwia złożenie wniosku na zmianę sposobu użytkowania budowlanego lub jego części do starosty właściwego ze względu na lokalizację zamierzenia budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  
Starosta Łódzki Wschodni

Cel usługi
Legalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Kogo dotyczy  
Wnioskodawcy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 14  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).
 • Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenu, właściwy dla danej lokalizacji  zamierzenia budowlanego.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego
 • Opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile jest wymagana)
 • Ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
 • Pełnomocnictwo (jeśli ustanowiono pełnomocnika)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Czas realizacji
Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu na zmianę sposobu użytkowania, to inwestor może dokonać wyżej wymienionej zmiany (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia, powoduje, że liczony jest on od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia).

Opłaty

 • Procedura nie wymaga wniesienia opłat.

Tryb odwoławczy

 • Wnioskodawca może się odwołać w przypadku, gdy zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na zmianę sposobu użytkowania. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z art. 127 – 140 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw na zmianę sposobu użytkowania. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia.
 • Osoba, niebędąca wnioskodawcą, która jest niezadowolona z przyjętego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, może dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w organach nadzoru budowlanego (zgodnie z art. 50 ustawy Prawo budowlane

Rezultat realizacji usługi
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (zmiany należy dokonać nie później niż po upływie 3 lat od doręczenia zgłoszenia).

Etapy realizacji usługi

 1. Przyjęcie zgłoszenia wraz  z załącznikami.
 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego zgłoszenia w przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu wysyłane jest do inwestora (lub jego pełnomocnika) postanowienie nakładające obowiązek ich usunięcia w podanym w nim terminie (zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy prawo budowlane)
 3. Ocena merytoryczna złożonego zgłoszenia nieuzupełnienie brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia stanowi podstawę do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Jeżeli złożone zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, to organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.
 4. Przyjęcie zgłoszenia w przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania tzw. „milczącą zgodą”. Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zmiany sposobu użytkowania ma  możliwość złożenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50396
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 15:43