Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 100/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 99/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 98/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Rydzynki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 101/19 i 196/17.

Uchwała nr 97/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem wynajmowanej części budynku.

Uchwała nr 96/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości wraz z jej częściami składowymi, położonej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 111, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 1 jako działka nr ew. 66/4.

Uchwała nr 95/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie z wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obrębie 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 67/5 i oraz 67/10.

Uchwała nr 94/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 173/3 oraz 173/6.

Uchwała nr 93/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VII Powiatowych Łowów na Lisy"

Uchwała nr 92/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2019 r. na zadanie z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Uchwała nr 91/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2018 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 90/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 89/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 88/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 87/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 86/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 85/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2019 r.

Uchwała nr 84/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku

Uchwała nr 83/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 82/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 81/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, w celu jego zbycia dla nieruchomości położonej w Gminie Andrespol, obręb Wiśniowa Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170/2.

Uchwała nr 80/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości, w celu jej zbycia, dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obręb Tuszynek Majoracki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 85/1, 111/4, 169, 200, 230, 231/1, 329 i 336.

Uchwała nr 79/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 481/8 oraz wyceny wartości rynkowej nieruchomości według aktualnej wartości dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 481/1 oraz nr 482/1.

Uchwała nr 78/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus + przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 77/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus + przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 76/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Uchwała nr 75/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

Uchwała nr 74/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r."

Uchwała nr 73/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 72/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 71/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 70/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 69/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 68/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy z PKP PLK S.A. na realizację zadania inwestycyjnego i potwierdzenia chęci współfinansowania środkami z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 - 2023

Uchwała nr 67/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

Uchwała nr 66/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Uchwała nr 65/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad przyjmowania darowizn rzeczowych i pieniężnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 64/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 63/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2019 r.

Uchwała nr 62/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" - Etap II

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 122
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-12 15:26

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Sprawy interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2830451
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-22 14:10

Stopka strony