Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 377/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 376/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 375/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem w terminie sprawozdań Rb-50 za II kwartał 2019 roku

Uchwała nr 374/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie zarządzania ustrukturyzowanymi fakturami i dokumentami elektronicznymi w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 373/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 372/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 371/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 370/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 369/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 368/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 367/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 366/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 365/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 364/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"

Uchwała nr 363/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"

Uchwała nr 362/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r." oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 361/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie sześciu drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, położonej w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra.

Uchwała nr 360/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 359/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022".

Uchwała nr 358/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"

Uchwała nr 357/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"

Uchwała nr 356/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" - etap II

Uchwała nr 355/2019 z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie współorganizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych w dniu 8 września 2019 r.

Uchwała nr 354/2019 z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 353/2019 z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 352/2019 z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"

Uchwała nr 351/2019 z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 350/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"

Uchwała nr 349/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 348/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 347/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 346/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 345/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 344/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 343/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

Uchwała nr 342/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Andrzejczak do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janowce gm. Andrespol"

Uchwała nr 341/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pana Krystiana Kowalskiego do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800"

Uchwała nr 340/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze" przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała nr 339/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała nr 338/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb Natolin, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 73/1.

Uchwała nr 337/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w roku 2019 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Uchwała nr 336/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 335/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 334/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 333/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 332/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych do wykorzystania w trakcie konferencji w projekcie pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"

Uchwała nr 331/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków - etap II"

Uchwała nr 330/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018

Uchwała nr 329/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 328/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 327/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 326/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2019 r.

Uchwała nr 325/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 324/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 323/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 322/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - CD" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisywania umów z Instytucją Pośredniczącą i partnerami projektu oraz realizacji projektu

Uchwała nr 321/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert oraz wyrażenia zgody na zlecenie usług cateringu i wygłoszenia wykładu w trakcie konferencji oraz publikacji ogłoszenia w prasie w ramach zadań promocyjnych w projekcie pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze"

Uchwała nr 320/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 319/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 318/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 317/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 316/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 315/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 314/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 313/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy promocyjnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 312/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 311/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zobowiązania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego rzeczowych składników majątkowych oraz dokumentacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 310/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 309/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach

Uchwała nr 308/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, dotyczącej udzielenia dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytetu 3

Uchwała nr 307/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Stróża oraz mieszkańców Sołectwa Stróża dotyczącej montażu spowalniaczy w rejonie skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej

Uchwała nr 306/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie"

Uchwała nr 305/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy plenerowej pn. „Przegląd Sikawek Konnych"

Uchwała nr 304/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Festynu Rodzinnego w Koluszkach

Uchwała nr 303/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 302/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 301/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 300/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w ramach zadania pn. „Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5"

Uchwała nr 299/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" - etap II

Uchwała nr 298/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"

Uchwała nr 297/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Sołtysa wsi Wardzyn, Rady Sołeckiej Sołectwa Wardzyn oraz mieszkańców Wardzyna dotyczącej budowy chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2923E na odcinku Wardzyn - Brójce

Uchwała nr 296/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 295/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019

Uchwała nr 294/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 293/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 292/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

Uchwała nr 291/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 290/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 289/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 288/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 287/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 286/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 285/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 284/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 283/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r."

Uchwała nr 282/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 281/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 280/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 279/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Rzgów, obrębie Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 179/3.

Uchwała nr 278/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 115/26.

Uchwała nr 277/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 84/15.

Uchwała nr 276/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Święto Pszczoły"

Uchwała nr 275/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 2019 w Starowej Górze"

Uchwała nr 274/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie objęcia patronatem honorowym Starosty Łódzkiego Wschodniego IX Pieszego Rajdu „Mitomania"

Uchwała nr 273/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2019 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Uchwała nr 272/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia ul. Głównej w Janowce gm. Andrespol na odcinku od skrzyżowania z ulicami Spadkową i Laurową do ulicy Miodowej w zadaniu pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janowce gm. Andrespol"

Uchwała nr 271/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019

Uchwała nr 270/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceną wartości rynkowych nieruchomości, w celu ich zbycia, dla nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Górki Duże, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 492/1, 493/1, 494/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1.

Uchwała nr 269/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości, dla nieruchomości położonej w Gminie Nowosolna, obrębie Natolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/1.

Uchwała nr 268/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości, dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obręb Bądzyń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/1.

Uchwała nr 267/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Imprezy Sportowo - Rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego na Krytej Pływalni „Oceanik" w Tuszynie

Uchwała nr 266/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VIII Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego" oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach w związku z organizacją „VIII Koluszkowskiego Zlotu Motocyklowego"

Uchwała nr 265/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 264/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 263/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 262/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 261/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 260/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 259/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 258/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 257/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 256/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego konferencji „Zrozumieć nastolatka"

Uchwała nr 255/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" - etap II

Uchwała nr 254/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy przeprawy przez rzekę Moszczenica dla ciągu pieszo-jezdnego w drodze powiatowej nr 1150E w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800"

Uchwała nr 253/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z brokerem ubezpieczeniowym orz akceptacji projektu umowy brokerskiej na świadczenie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 252/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r.

Uchwała nr 251/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 250/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 249/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Tuszyn, obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 175/7 o powierzchni 0,0080 ha.

Uchwała nr 248/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Górki Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 248/1 o powierzchni 0,0181 ha.

Uchwała nr 247/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"

Uchwała nr 246/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" etap II

Uchwała nr 245/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"

Uchwała nr 244/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi"

Uchwała nr 243/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 242/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 241/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019

Uchwała nr 240/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 239/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 238/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 237/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 236/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 235/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 234/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 233/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 232/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa - Pierwsza Pomoc"

Uchwała nr 231/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 230/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinasowania do likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2019

Uchwała nr 229/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019

Uchwała nr 228/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego obchodów 100-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie

Uchwała nr 227/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej prawa własności nieruchomości oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w Gminie Andrespol, w obrębie Andrespol, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 88/26 o pow. 0,2237 ha, 88/28 o pow. 0,5207 ha, 88/30 o pow. 0,9165 ha.

Uchwała nr 226/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w celu jej zbycia, dla nieruchomości położonej w Gminie Rzgów, obręb Czyżeminek, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 203 o pow. 0,1073 ha.

Uchwała nr 225/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości, stosownie do treści przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg dla nieruchomości położonych w Łodzi, obrębie W-36, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 84/1 o pow. 0,0194 ha i 114/1 o pow. 0,0100 ha, 90/1 o pow. 0,0363 ha, 102/1 o pow. 0,0104 ha.

Uchwała nr 224/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uchwała nr 223/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 221/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku.

Uchwała nr 220/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi - Fiat Seicento o nr rej. ETM 4KM2

Uchwała nr 219/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 73/11 w miejscowości Leśne Odpadki do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 218/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 217/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 216/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 215/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 214/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 213/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 212/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego (garaż), zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach przy ul. Wigury 2.

Uchwała nr 211/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Mieście Tuszyn, obrębie 17, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67/10 o powierzchni 0,0108 ha.

Uchwała nr 210/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Mieście Tuszyn, obrębie 17, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67/5 o powierzchni 0,0121 ha.

Uchwała nr 209/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Tuszyn, w obrębie Tuszynek Majoracki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 329 i 336.

Uchwała nr 208/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Tuszyn, w obrębie Górki Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 209/8.

Uchwała nr 207/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" etap II

Uchwała nr 206/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok

Uchwała nr 205/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „IX Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi"

Uchwała nr 204/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" etap II

Uchwała nr 203/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce".

Uchwała nr 202/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 201/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udzielenia pomocy rzeczowej na cel związany z organizacją XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 200/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominków za prezentację programu artystycznego podczas obchodów XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 199/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie współorganizacji XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 198/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 197/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 196/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie własnych na rok 2019

Uchwała nr 195/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 194/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 193/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

Uchwała nr 192/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 191/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 190/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych dotyczących zamieszczenia reklam firm w wydawanym Folderze Promocyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 189/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług reklamowych podczas obchodów XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r.

Uchwała nr 188/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2018 r.

Uchwała nr 187/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 186/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 185/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 184/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o.o. systemu VEdukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne/Ponadpodstawowe umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 183/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 182/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2019 roku na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego

Uchwała nr 181/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez przyznanie wyróżnień rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 180/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń organizowanych w ramach obchodów XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r.

Uchwała nr 179/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację obchodów XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 178/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu obchodów XII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r.

Uchwała nr 177/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Tuszynie, obrębie 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 199/2.

Uchwała nr 176/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Gminie Rzgów, obrębie Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3.

Uchwała nr 175/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/15.

Uchwała nr 174/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie czterech drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice.

Uchwała nr 173/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy

Uchwała nr 172/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 171/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 170/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni"

Uchwała nr 169/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków i podpisanie umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 168/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała nr 167/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" etap II

Uchwała nr 166/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie mapy techniczno-eksploatacyjnej z określeniem „Klas MLC", zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia, obiektom mostowym zlokalizowanym w ciągach dróg powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 165/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 14, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr: 173/3 o pow. 0,0135 ha i 173/6 o pow. 0,0374 ha.

Uchwała nr 164/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 163/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 162/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 161/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego Panu Jerzemu Genslerowi, radcy prawnemu w Starostwie Powiatowym w Łodzi do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego P.B.M. „Budmont" o zapłatę kwoty 588 113,00 zł przed Sądami Powszechnymi w obydwu instancjach.

Uchwała nr 160/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie współorganizacji „Światowego, Europejskiego Dnia Inwalidy" dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 159/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom" dla uczniów szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego

Uchwała nr 158/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 E Pałczew - Wardzyn" etap II

Uchwała nr 157/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie postępowań administracyjnych dot. Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO" w sprawie analizy pozwolenia zintegrowanego i przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu

Uchwała nr 156/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 17, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 76/2 o pow. 0,0315 ha

Uchwała nr 155/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 481/8 o pow. 0,0098 ha

Uchwała nr 154/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 481/1 o pow. 0,0045 ha i 482/1 o pow. 0,0044 ha

Uchwała nr 153/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała nr 152/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Uchwała nr 151/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Uchwała nr 150/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała nr 149/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 148/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 147/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 146/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie przebudowy fragmentu drogi nr 2911E w zadaniu pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"

Uchwała nr 145/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy

Uchwała nr 144/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Uchwała nr 143/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Uchwała nr 142/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"

Uchwała nr 141/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 140/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 139/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 138/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Uchwała nr 137/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 136/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 135/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koluszkach, w obrębie 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 125.

Uchwała nr 134/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Górki Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/1.

Uchwała nr 133/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 132/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 131/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 130/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 129/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 128/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 127/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 126/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 125/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości, celem ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Tuszynie obręb 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/6.

Uchwała nr 124/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 175/7.

Uchwała nr 123/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 122/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację w 2019 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 121/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 120/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018

Uchwała nr 119/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Uchwała nr 118/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadania pn. „Pół wieku w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego" w 2018 r.

Uchwała nr 117/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w 2018 r.

Uchwała nr 116/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach" w 2018 r.

Uchwała nr 115/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych i gminnych w 2018 r.

Uchwała nr 114/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Uchwała nr 113/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych przyznanych na realizację zadań w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA" w 2018 r.

Uchwała nr 112/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej w 2018 r.

Uchwała nr 111/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w 2018 r.

Uchwała nr 110/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego" w 2018 r.

Uchwała nr 109/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 108/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 107/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 106/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 105/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2018 roku zamówieniach publicznych

Uchwała nr 104/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 103/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu XII Turnieju Tenisa Stołowego - Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Uchwała nr 102/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

Uchwała nr 101/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 100/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 99/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 98/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Rydzynki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 101/19 i 196/17.

Uchwała nr 97/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenie pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach na wykonywanie czynności związanych z administrowaniem wynajmowanej części budynku.

Uchwała nr 96/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości wraz z jej częściami składowymi, położonej w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 111, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie 1 jako działka nr ew. 66/4.

Uchwała nr 95/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie z wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obrębie 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 67/5 i oraz 67/10.

Uchwała nr 94/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 173/3 oraz 173/6.

Uchwała nr 93/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „VII Powiatowych Łowów na Lisy"

Uchwała nr 92/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2019 r. na zadanie z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Uchwała nr 91/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2018 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Uchwała nr 90/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Uchwała nr 89/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 88/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 87/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 86/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019

Uchwała nr 85/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2019 r.

Uchwała nr 84/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku

Uchwała nr 83/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany Świat"

Uchwała nr 82/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 81/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, w celu jego zbycia dla nieruchomości położonej w Gminie Andrespol, obręb Wiśniowa Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170/2.

Uchwała nr 80/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości, w celu jej zbycia, dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obręb Tuszynek Majoracki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 85/1, 111/4, 169, 200, 230, 231/1, 329 i 336.

Uchwała nr 79/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 481/8 oraz wyceny wartości rynkowej nieruchomości według aktualnej wartości dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 481/1 oraz nr 482/1.

Uchwała nr 78/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus + przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

Uchwała nr 77/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus + przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

Uchwała nr 76/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Uchwała nr 75/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

Uchwała nr 74/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r."

Uchwała nr 73/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Uchwała nr 72/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 71/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Uchwała nr 70/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 69/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Uchwała nr 68/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie akceptacji warunków umowy z PKP PLK S.A. na realizację zadania inwestycyjnego i potwierdzenia chęci współfinansowania środkami z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 - 2023

Uchwała nr 67/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

Uchwała nr 66/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Uchwała nr 65/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad przyjmowania darowizn rzeczowych i pieniężnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 64/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Uchwała nr 63/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2019 r.

Uchwała nr 62/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków" - Etap II

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10200
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-06 11:49

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3489818
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 11:15

Stopka strony