Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie gminy Tuszyn, obręb Rydzynki

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „Tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia opłaty za wydanie dziennika budowy

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" - etap II.

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Tobiasza Puchalskiego

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2019 rok

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia kosztów związanych z wydaniem z akt postępowania administracyjnego kserokopii dokumentów na żądanie stron postępowania administracyjnego oraz sposobu uiszczania opłat

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łodzi"

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do odbioru i podpisu faktur VAT, faktur i not korygujących VAT oraz rachunków wystawianych na Powiat Łódzki Wschodni

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek na zakup materiałów, towarów i usług

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Rzgów, obrębie Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 286/4 i 307/1, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/5, 5/7, 5/9, 5/11 i 5/13 wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie kontroli problemowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 6 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie kontroli planowanej w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany finansowo-rzeczowego planu działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2019 rok

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych oraz wspólnoty gruntowej zlokalizowanych na terenie następujących obrębów: Guzew-Babichy, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów (wspólnota)

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim na 2019 rok

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia lekarza świadczącego w 2019 roku usługi polegające na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Promocji Powiatu i Informacji w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji Gospodarki Kasowej w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2018 w sprawie określenia zasad ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad wydawania i rejestracji pełnomocnictw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do odbioru i podpisu faktur VAT, faktur i not korygujących VAT oraz rachunków wystawianych na Powiat Łódzki Wschodni

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT, dokumentów obliczenia opłaty

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie wewnętrznego podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników zastępujących kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznego podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie kontroli problemowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS)

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie kontroli problemowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Rzgów, obrębie Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 286/4 i 307/1, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 5/5, 5/7, 5/9, 5/11 i 5/16 wraz z udziałem w części po 1/6 w prawie współwłasności działki nr 5/16 położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad użyczania radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego tabletów do użytku służbowego

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia finansowo-rzeczowego planu działalności socjalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2019 rok

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2019 — 2022 oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji do fizycznego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania ewidencjonowanych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników zastępujących kierowników komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2019.

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji weksla in blanco i deklaracji wekslowej

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania lekarza na członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości położonej na terenie miasta Tuszyn, obręb 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274 o pow. 0,0216 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostw a Powiatowego w Łodzi upoważnionych do odbioru i podpisu faktur VAT, faktur i not korygujących VAT oraz rachunków wystawianych na Powiat Łódzki Wschodni

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do sprawdzania i akceptacji dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek na zakup materiałów, towarów i usług

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie kontroli problemowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie wewnętrznego podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji urzędowych blankietów wekslowych

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie uprowadzenia Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4160
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-08 15:25

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3490594
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 11:15

Stopka strony