Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR XIII/137/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIII/136/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIII/135/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/134/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/133/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przystąpienia do współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”

UCHWAŁA NR XIII/132/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/131/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/130/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/129/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023

UCHWAŁA NR XIII/128/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

UCHWAŁA NR XIII/127/2019 z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2022

UCHWAŁA NR XIII/126/2019 z dnia 24 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na "Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5"

UCHWAŁA NR XIII/125/2019 z dnia 24 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019

UCHWAŁA NR XIII/124/2019 z dnia 24 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

UCHWAŁA NR XII/123/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/122/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/121/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/120/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR XII/119/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do współpracy i realizacji projektu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach"

UCHWAŁA NR XII/118/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR XII/117/2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

UCHWAŁA NR XII/116/2019 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

UCHWAŁA NR XI/115/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

UCHWAŁA NR XI/114/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/113/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/112/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019- 2028 oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu.

UCHWAŁA NR XI/111/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023

UCHWAŁA NR XI/110/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR XI/109/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

UCHWAŁA NR X/108/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/107/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/106/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/105/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR X/104/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

UCHWAŁA NR IX/103/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR IX/102/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

UCHWAŁA NR IX/101/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

UCHWAŁA NR IX/100/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/99/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/98/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/97/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR IX/96/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA - CD" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

UCHWAŁA NR IX/95/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

UCHWAŁA NR IX/94/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach

UCHWAŁA NR VIII/93/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/92/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej" w 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/91/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/90/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/89/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR VIII/88/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

UCHWAŁA NR VIII/87/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok

UCHWAŁA NR VIII/86/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018

UCHWAŁA NR VIII/85/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018

UCHWAŁA NR VIII/84/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania

UCHWAŁA NR VIII/83/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/82/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/81/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/80/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/79/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR VII/78/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na "Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5"

UCHWAŁA NR VI/77/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/76/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/75/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR VI/74/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR VI/73/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze ul. 1-go Maja 5/7

UCHWAŁA NR VI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019

UCHWAŁA NR VI/71/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu

UCHWAŁA NR VI/70/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 111/37/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku

UCHWAŁA NR VI/69/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2019

UCHWAŁA NR V/68/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy

UCHWAŁA NR V/67/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim

UCHWAŁA NR V/66/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/65/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/64/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/63/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR V/62/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2019 r.

UCHWAŁA NR V/61/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR V/60/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi

UCHWAŁA NR IV/59/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

UCHWAŁA NR IV/58/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/57/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru etatowego Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/56/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/55/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/54/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/53/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR IV/52/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

UCHWAŁA NR IV/51/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4165
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-25 09:02

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

 

W dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia)
Starostwo Powiatowe w Łodzi będzie nieczynne.
W zamian Urząd będzie czynny
w sobotę 7 grudnia 2019 r.
w godzinach 8.00 – 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3706581
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 13:38

Stopka strony