Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju przetwarzanych danych osobowych jest:
  1. Starosta Łódzki Wschodni;
  2. Powiat Łódzki Wschodni.
 2. Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3, tel. 42 633 71 91, adres email powiat@lodzkiwschodni.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@lodzkiwschodni.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania danych osobowych, w tym zadań realizowanych na podstawie umów, porozumień zawieranych z organami administracji publicznej, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
  2. ustawy z dnia 26 marca 1982 r., o scalaniu i wymianie gruntów,
  3. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  4. ustawy z dnia 4 marca 2010 r., o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  5. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  6. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniach społecznych rolników,
  7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r., w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
  9. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  10. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r., w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  11. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 147.
  12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Główny Geodeta Kraju,
  2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
  3. Marszałek Województwa Łódzkiego,
  4. Komornicy,
  5. Sądy,
  6. Strony i Uczestnicy postępowań,
  7. jednostki samorządu terytorialnego,
  8. wykonawcy prac geodezyjnych realizujący zadania na podstawie zleconych do wykonania im zadań lub inne upoważnione organy administracji publicznej, oraz podmioty/instytucje mające interes prawny,
  9. Syndyk,
  10. Projektanci,
  11. Rzeczoznawcy majątkowi,
  12. Prokuratura,
  13. Policja.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie, który wymagany jest do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Po zakończeniu wspomnianego wcześniej okresu, dane przechowywane będą jedynie w formie archiwalnej przez okres określony w przepisach prawa, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym bądź umownym, mogą być także warunkiem zawarcia umowy, do których Pani/Pan będą zobowiązani.
  1. Obowiązek ustawowy – dane osobowe konieczne w celu realizacji zadania ustawowego,
  2. Wymóg umowny – dane osobowe konieczne w celu realizacji warunków umowy,
  3. Warunek zawarcia umowy – dane osobowe konieczne w celu zawarcia umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23417
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-25 09:01