Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Sprawę załatwia:

Starostwo Powiatowe w Łodzi,
Wydział Komunikacji i Transportu
H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

Cel usługi:

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • Wniosek o zmianę danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Załączniki do wniosku o wydanie licencji:

 1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, dotyczy - przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,
 3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, dotyczy - przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,
 4. wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 5. dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji,
 6. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik wraz potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Czas realizacji:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:

 • 320 zł - licencja ważna przez okres: od 2 do 15 lat
 • 380 zł - licencja ważna przez okres: powyżej 15 do 30 lat
 • 450 zł – licencja ważna przez okres: powyżej 30 do 50 lat

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób, łącznie, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę:

 • 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wnoszona na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (pok. 704, VII piętro), gotówką lub kartą płatniczą, albo na rachunek bankowy urzędu: Bank Pekao SA III Oddział w Łodzi:  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 4. Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


ZMIANA PRZEPISÓW OD 17 WRZEŚNIA 2023 r.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wydane przed 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej niż  do 30.06.2024 r.

W celu zachowania ważności wydanych przed 17 września 2023 r. uprawnień przedsiębiorcy są obowiązani w terminie do 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań  określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wydane przed 17 września 2023 r. wymogów określonych w wyżej wymienionych przepisach, licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3367
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-09 13:45