Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.


Sprawę załatwia:
Starostwo Powiatowe w Łodzi,
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź


Cel usługi:
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1923 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1220 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019 r., poz. 2377).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • Wniosek o zmianę danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.


Załączniki do wniosku o wydanie licencji:

 1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
 2. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, dotyczy - przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,
 3. wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 4. dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji,
 5. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik wraz potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.


Czas realizacji:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:

 • 320 zł - licencja ważna przez okres: od 2 do 15 lat
 • 380 zł - licencja ważna przez okres: powyżej 15 do 30 lat
 • 450 zł – licencja ważna przez okres: powyżej 30 do 50 lat

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, łącznie, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę:

 • 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wnoszona na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (pok. 704, VII piętro), gotówką lub kartą płatniczą, albo na rachunek bankowy urzędu: Bank Pekao SA III Oddział w Łodzi: 75 1240 3060 1111 0010 0515 4844


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Informacje dodatkowe:

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 4. Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 119
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-31 14:28