Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«kwiecień 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „OŚRiL” w szczególności należy:

 

 1. zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym:
  1. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  2. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  3. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
  4. dokonywanie przewidzianych przepisami prawa analiz pozwoleń zintegrowanych,
  5. wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia lub cofnięcia pozwoleń na wytwarzanie odpadów, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych,
  6. wydawanie decyzji nakładających obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
  7. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia
   oraz decyzji wnoszących sprzeciw ww. zgłoszeniu,
  8. wydawanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  9. wydawanie decyzji nakładających na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania i przywrócenia środowiska
   do stanu właściwego,
  10. wydawanie decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie negatywnego oddziaływania na środowisko,
  11. przygotowanie uchwał w sprawach tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania,
  12. nadzór nad opracowywaniem powiatowego programu ochrony środowiska
   oraz raportu z jego wykonania,
  13. opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
  14. opiniowanie programów ochrony powietrza,
  15. monitoring programów ochrony powietrza i programów ochrony przed hałasem
   oraz przekazywanie sprawozdań marszałkowi województwa,
  16. prowadzenie rozliczeń w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
  17. wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń do emisji gazów cieplarnianych
   w przypadku instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami,
  18. dokonywanie okresowych analiz ww. zezwoleń,
  19. współdziałanie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska w usuwaniu bezpośrednich zagrożeń dla środowiska,
  20. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy,
  21. sporządzanie wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i jego aktualizacja;

 2. zadania z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
  1. wprowadzanie i aktualizowanie informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  2. udostępnianie na wniosek informacji o środowisku,
  3. opiniowanie decyzji środowiskowych dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego;

 3. zadania z zakresu ochrony przyrody:
  1. prowadzenie rejestru zwierząt, których  przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
  2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości będącej własnością gminną;

 4. zadania z administracji gospodarki odpadami, w tym:
  1. wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń na zbieranie, na przetwarzanie
   (odzysk i unieszkodliwianie) oraz zbieranie i wytwarzanie odpadów,
  2. wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,
  3. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności
   w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  4. wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów;

 5. zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
  1. wydawanie decyzji dotyczących wyłączania gruntów z produkcji rolniczej,
  2. wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenu;

 6. zadania z zakresu gospodarki leśnej:
  1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  2. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, w razie wystąpienia szkodników w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
  3. wydawanie decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  4. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
  5. nadzór nad sporządzaniem planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i realizacja tych planów,
  6. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dystrybucji wypłat ekwiwalentów za wyłączenie działek z produkcji rolnej
   i jej zalesienie;

 7. zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym:
  1. zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych
   dla wykonania ujęć wód podziemnych i odwodnień budowlanych o wydajności
   nieprzekraczającej 50 m3/h oraz likwidacji otworów wiertniczych,
  2. zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych
   złóż kopalin poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2,0 ha,
  3. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż kopalin pospolitych
   o powierzchni do 2,0 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu kopaliny
   do 20 tys. m3 wykonywanych bez użycia środków strzałowych,
  4. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dotyczących robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
  5. sprawowanie nadzoru i kontroli wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień
   z tytułu koncesji oraz w zakresie projektowania prac geologicznych
   oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
  6. bilansowanie zasobów kopalin,
  7. wydawanie decyzji naliczających opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kopaliny
   na mocy koncesji wydanej przez Starostę, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dokonał wpłaty w terminie lub dokonał w wysokości innej niż należna,
  8. gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie zasobów archiwum geologicznego
   z terenu powiatu łódzkiego wschodniego;

 8. zadania z zakresu rybactwa śródlądowego, w tym:
  1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  2. powoływanie, odwoływanie i nadzór nad społecznymi strażami rybackimi;

 9. zadania z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, w tym:
  1. dokonywanie rejestracji jednostek pływających w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz nadawanie im numeru rejestracyjnego,
  2. wydawanie dokumentów rejestracyjnych,
  3. wydawanie poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru.

 10. zadania z zakresu prawa łowieckiego:
  1. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz ustalanie czynszu dzierżawnego na dany rok łowiecki,
  2. wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych
   lub ich mieszańców,
  3. wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, o odłowie
   lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;

 11. zadania z zakresu transportu kolejowego:
  1. wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających transport kolejowy,
  2. wydawanie zgody na odstępstwo od przepisów wydanych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;

 12. zadania z zakresu prawa wodnego, w tym:
  1. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
  2. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń wobec podmiotów niebędących członkami spółki wodnej zobowiązanych do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki wodnej,
  3. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku szkody wywołanej aktem prawa miejscowego;

 13. zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
  1. opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany w zakresie zasobów geologicznych, terenów osuwiskowych,
  2. opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ochrony środowiska,
  3. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych celu publicznego;

 14. zadania wynikające z ustawy prawo przedsiębiorców oraz ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców:
  1. wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami;

 15. zadania z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2787
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 13:02