Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa „AiB” w szczególności należy:

 1. zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, wynikające z przepisów prawa budowlanego, w tym:
  • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów lub robót budowlanych, które wymagają uzyskania takiej decyzji,
  • wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,
  • wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  • wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, która poprzedza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, w przypadku nieuzgodnienia warunków korzystania z właścicielem tych obiektów,
  • uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów, robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lecz wymagają zgłoszenia,
  • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wydawanie postanowienia o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
  • wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz nowego inwestora,
  • wydawanie postanowień o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej projektowanych rozwiązań w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego,
  • wydawanie zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę,
  • wydawanie zaświadczeń o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wydawanie dzienników budowy i prowadzenie rejestru wydanych dzienników,
  • prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych w nim danych,
  • przekazywanie bezzwłocznie organowi nadzoru budowlanego:
   • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
   • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
   • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • współpraca (współdziałanie) z innymi instytucjami oraz organami, w szczególności z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego;
    
 2. zadania z zakresu przepisów o własności lokali, w tym:
  • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub innych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem;
    
 3. zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wynikające z przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:
  • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – na wniosek zarządców dróg powiatowych i gminnych,
  • wydawanie i rejestracja dzienników budowy,
  • prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wydanych decyzji, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych w nim danych;
    
 4. zadania z zakresu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  • uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych i samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
    
 5. zadania z zakresu przepisów o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, w tym:
  • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przyjmowaniem zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
    

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1737
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-01 11:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

NIP 725-17-17-093
REGON 472058130

Rachunki bankowe

Mapa dojazdu

 

Kontakt

tel. +48 42 633 71 91
tel. +48 42 205 03 00
fax +48 42 632 93 11
                                     więcej »

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka
              /72gq27iww7/SkrytkaESP

bip.lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl
rada.lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.geoportal2.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3991821
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 15:25

Stopka strony