Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi:
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Sprawę załatwia:
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

Cel usługi:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Załączniki:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 2. kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 3. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EURO.,
  Sytuację finansową, potwierdza się:
  • rocznym sprawozdaniem finansowym (podpisanym przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę)
  • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
  • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości o określonej wartości rynkowej
  Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłoszony przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
 4. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
 6. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.
  Uwaga: W przypadku przedłożenia kopii dokumentów, wnioskodawca przedstawia organowi oryginały tych dokumentów do wglądu.

 

Czas realizacji:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się następujące opłaty:

 • 800 zł - licencja ważna przez okres: od 2 do 15 lat
 • 900 zł - licencja ważna przez okres: powyżej 15 do 30 lat
 • 1000 zł - licencja ważna przez okres: powyżej 30 do 50 lat

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty za wydanie licencji;

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (pok. 704, VII piętro), gotówką lub kartą płatniczą, albo na rachunek bankowy urzędu : Bank Pekao SA III Oddział w Łodzi:  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, wnoszona na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Getin Noble Bank S.A. : 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:
Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku, gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14141
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-11 14:57