Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«listopad 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Sprawę załatwia:

Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydział Komunikacji i Transportu
H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

Cel usługi:

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Załączniki:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 2. kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 3. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EURO,

Sytuację finansową, potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym (poświadczonym przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę)
 • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości o określonej wartości rynkowej.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłoszony przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

 1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
 3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: W przypadku przedłożenia kopii dokumentów, wnioskodawca przedstawia organowi oryginały tych dokumentów do wglądu.

Czas realizacji:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty:

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się następujące opłaty:

 • 800 zł - licencja ważna przez okres: od 2 do 15 lat
 • 900 zł - licencja ważna przez okres: powyżej 15 do 30 lat
 • 1000 zł - licencja ważna przez okres: powyżej 30 do 50 lat

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty za wydanie licencji;

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (pok. 704, VII piętro), gotówką lub kartą płatniczą, albo na rachunek bankowy urzędu : Bank Pekao SA III Oddział w Łodzi:  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, wnoszona na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku, gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-09 13:51