Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi:
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy

Sprawę załatwia:
Starostwo Powiatowe w Łodzi,
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

Cel usługi:
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.
Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj.  Dz. U. z 2019, poz. 2140 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.  Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz.51-70 z 14.11.2018 z późn. zm. ).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek:
  • wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
  • wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy:
  • wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
  • wniosek o zgłoszenie zmiany danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem.
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej:
  • roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę),
  • gwarancja bankowa,
  • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo. Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd.  Wartość euro przeliczana jest po kursie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.
 6. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe.
 7. Informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku innego przedsiębiorcy, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem.
 8. Oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku innego przedsiębiorcy, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności osoby za poważne i najpoważniejsze naruszenie określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  i wypisów z zezwolenia.
 10. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik     wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.
 11. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Uwaga: W przypadku przedłożenia kopii dokumentów, wnioskodawca przedstawia organowi oryginały tych dokumentów do wglądu.

Czas realizacji:
Trzy miesiące od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis,
 • za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
 • za zmianę zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 5%,
 • za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (pok. 704, VII piętro), gotówką lub kartą płatniczą, albo na rachunek bankowy urzędu: Bank Pekao SA III Oddział w Łodzi:  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wnoszona na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Getin Noble Bank S.A. : 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

 1. Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może, bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
 2. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów (ust. z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości), do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową za pomocą gwarancji bankowej lub ubezpieczeniu odpowiedzialności zawodowej,
 3. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 4. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo- -akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15238
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-11 15:01