Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Łódzki Wschodni

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym
 • Internet dla każdego
 • obywatel
 • Dzienniki Urzędowe

Kalendarium

«maj 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lodzkiwschodni.pl

Treść strony

Pełna nazwa i opis usługi:

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy

Sprawę załatwia:

Starostwo Powiatowe w Łodzi,
Wydział Komunikacji i Transportu
H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

Cel usługi:

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek:
  • wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
  • wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy:
  • wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
  • wniosek o zgłoszenie zmiany danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem.
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej:
  1. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę),
  2. gwarancja bankowa,
  3. ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo,
  4. gwarancja bankowa lub dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową – wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy. Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy oraz 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd  lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony. Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej: 1800 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd oraz 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Wartość euro przeliczana jest po kursie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.
 6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku innego przedsiębiorcy, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem. Oświadczenie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku innego przedsiębiorcy, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności osoby za poważne i najpoważniejsze naruszenie określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
 7. Oświadczenie członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku innego przedsiębiorcy, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  i wypisów z zezwolenia.
 9. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik     wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.
 10. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, dopuszczalną masę całkowitą, oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport.
 11. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi właściwemu do wydania zezwolenia, w terminie do 31 marca roku następnego:
  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia,
  2. informację o średniej arytmetycznej liczbie kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Uwaga: W przypadku przedłożenia kopii dokumentów, wnioskodawca przedstawia organowi oryginały tych dokumentów do wglądu.

Czas realizacji:

Trzy miesiące od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis,
 • za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
 • za zmianę zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 5%,
 • za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu (pok. 704, VII piętro), gotówką lub kartą płatniczą, albo na rachunek bankowy urzędu: Bank Pekao SA III Oddział w Łodzi:  75 1240 3060 1111 0010 0515 4844

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wnoszona na rachunek bankowy: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

 1. Przedsiębiorca może, bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 2. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową w sposób wskazany w art.  7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 3. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo -akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.
 5. Baza eksploatacyjna – miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
 6. Wymóg posiadania bazy zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 7. Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową:
  1. posiadania wypisów z tego zezwolenia lub licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  2. wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
   - niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
   - zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28257
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-16 13:12